Lužický kostel  

Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína

Náš Bůh je velký a je Pánem života!

Neděle 16. 4. Evangelium: Mt 28, 1-10
Zamyšlení: Představte si časné ráno, tráva je ještě mokrá, slunce pomalu vychází. Spěcháte, abyste se šli důstojně rozloučit s někým, kdo vás kdysi zachránil před trestem, neodsoudil vás, kdo se na vás podíval pohledem milujícího Otce a odpustil vám hříchy starého života. Tehdy jste mohli začít úplně znovu, šli jste za ním, byli jste mu přítelem. A teď vám ho vezmou, ukřižují a vy nemáte tolik slz, kolika byste vyjádřili smutek za nejlepším, co vás v životě potkalo - za Ježíšem.
Možná na něco podobného myslela Marie Magdaléna, když šla k Jeho hrobu. Najednou se polekala, kámen byl odvalen a hrob prázdný. Její Učitel zmizel. Zmítala se v smutku a nyní už i v strachu. V té chvíli však slyší nejkrásnější poselství - není tady, vstal z mrtvých! Ježíš žije! Ten pohled na vzkříšeného Krista musel být nádherný. Tolik lásky, pokoje a jistoty cítila Marie Magdaléna v přítomnosti svého Ježíše! Najednou všechna Jeho slova, podobenství, všechno dávalo smysl. Musela to jít oznámit učedníkům. Kámen co stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným!
Každý z nás už zažil pocity jako Marie Magdaléna cestou k hrobu. Topili jsme se ve vlastních chybách, neodpuštění, hříších, v smutku a zmatku, v pocitu, že už se z toho nedá ven. K nám však stejně jako k ní přichází zpráva, že ON JE ŽIVÝ! Nebojme se! Jsme na straně vítězů! Jsme spaseni! Náš Bůh nám všechno odpustí, zachrání nás, musíme však chtít a udělat vše, co je v našich silách. O ostatní se postará. Náš Bůh je velký Bůh, je Pánem života a zve nás k věčnému životu s Ním.
Plug and Pray: Můj úžasný Ježíši! Zemřel jsi za můj hřích a vstal z mrtvých, abych mohl žít věčně. Zveš mě dnes k zmrtvýchvstání s Tebou, k novému začátku. Už se nemusím bát překážek na mé cestě, protože tu největší jsi odstranil, zvítězil jsi nad smrtí a pomůžeš mi zvítězit i nad mými překážkami. Buď při mně, prosím, Pane, ať se v každé situaci rozhodnu pro Tebe. Dej mi všechny milosti, abych mohl přijít k Tobě do nebeského domova. Amen.
V akci: Poselství dnešní největší neděle je, že Ježíš porazil smrt a že ta nad námi nikdy nezvítězí! Oslavujme Pána, chvalme ho a jásejme! Pojďme, sdělme to všem, ať se radují ze spásy a z nekonečného milosrdenství Boha. Napiš dnes smsku těm, kteří možná ještě nevědí, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých i za ně. Ať je naše radost, radostí všech kolem.
Bonus: Vím, že můj Pán je živý! YouTube
Pavel Křivý

Toto je den, který učinil Hospodin, plesejme a radujme se z něho. Ž 118, 24

On je živý!

Sobota 15.4. Evangelium: Mt 28,1-10
Zamyšlení: V dnešní den si uvědomuji, jakou má Bůh moc a lásku. Pokud jste pozorně poslouchali pašije a také všechna čtení v tomto třídenní, to, jak Ježíš trpěl a co všechno prožil, je nadčasové a nadpřirozené, že nám odpustil to, co jsme udělali a i vše blbé, co ještě uděláme. Ale nejen to. Bůh, který je mocný, vzkřísil svého SYNA, vzkřísil Krista, odvalil velký balvan, abychom mohli žít jako svobodné Boží děti v radosti, svobodě a důvěře, ve vztahu s Ním. My jsme měli včera možnost odevzdat Bohu do hrobu všechno to, čím žijeme, co nás tíží a co těší. A On svou smrtí nad vším těžkým, špatným zvítězil. Není to úžasné? Proto žijme v radosti! Ale ne v pocitové radosti, ale v radosti z toho, že ON je tady, je živý a že přináší do našich záležitostí život, a i když nevidíme, že by se věci řešily, chvalme Boha za dar, který jsme dostali a věřme, že se věci změní v to, co nám poslouží k růstu a Bůh z nich vytěží to nejlepší. Vždyť přece v jeho přítomnosti, kterou nesl anděl, zůstaly stráže vyděšené a nemohly se ani pohnout. Taková byla jeho moc a také je i nyní. Ženy plné strachu zůstaly přesvědčeny o tom, že On je živý a nesly tuto radost dále učedníkům. Věřme, že může vyléčit a přinést život do věcí, které se v našem životě nehýbou, které jsou mrtvé.
Ježíš pozdravil ženy a ony padly na kolena. Jeho přítomnost má sílu. Otevřeme Pánu srdce, ať je může naplnit, abychom se opravdu dokázali radovat a těšit se z Něho. Možná to uvidíme později, ale nebojme se, určitě naše víra bude mít ovoce a něco se změní, Pán něco posune. Pán se o nás postará. On je vítěz. On nás miluje ☺
Plug and Pray: Chvála Ti, Pane, za tvou smrt. Pomoz mé nevěře. Všechno je možné tomu, kdo věří. Přines do mého života světlo. Chvála Ti, že jsi ho přinesl a že mě miluješ a že jsi! Amen.
V akci: Přines lidem poselství lásky a řekni jim, něco povzbudivého, například, že je Pán miluje a že mu na nich záleží, že zemřel kvůli nim, jednoduše buď kreativní.
Bonus: On je Spasitel světa! YouTube
Pavel Křivý

Otevřme Pánu srdce, ať je může naplnit, abychom se opravdu dokázali radovat a těšit z Něho. Potom bude mít naše víra plody a něco se změní. Pán se o nás postará.

Obejmout břemeno zla

Pátek 14. 4. Evangelium: Jan 18, 1 - 19, 42
Zamyšlení: Všichni jsme součástí Ježíšovy křížové cesty. Každý náš hřích je trnem jeho koruny. Zarývá se mu hluboko do kůže. On nekřičel. Kráčel ve skromnosti, bolesti a v oběti. Celou cestou až na Golgotu. Plivali na něj a bili ho. Jak to, že přesto obětoval za nás svůj život? Důkaz jeho nekonečné lásky k nám. Z každé jeho rány křičela naděje. Neznal slovo bolest, znal pouze oběť. Neznal pomstu, pouze lásku. Jak můžeme my vyhrát nad zlem? Přijmout ho a odpustit. Přesně tak, jak to dělal Ježíš na křížové cestě - objímal zlo. Právě Velký pátek je dnem, kdy bychom si měli uvědomit, že břemeno našeho kříže nese spolu s námi každý den. Zanechme svou minulost a netrapme se nad tím, co bylo. Neexistuje takové lidské dno, kde by Bůh nebyl. Důkazem je to, že nám každým dnem do cesty posílá lítostivou Veroniku, soucitného Šimona z Kyrény a milující matku Marii. Všímejme si jich mezi obyčejnými lidmi. Jsou zde.
Plug and Pray: Pane, děkuji ti, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou tu stále pro mě prostřednictvím Tebe. Dej, abych při pohledu na kříž nikdy nezapomněl, jakou cenu mám ve tvých očích. Amen.
V akci: Dnes se obětuji a pomohu kamarádovi z lásky ke Kristu.
Bonus: Na křížové cestě YouTube
Pavel Křivý

Kríž nie je len zjavením bolesti, ale je aj zjavením lásky. Nepodmíenečnej a nekonečnej lásky, akou Boh miluje.

Lekce lásky

Čtvrtek 13. 4. Evangelium: Jan 13, 1 - 15
Zamyšlení: Zkusme se přenést zpět v čase a představit si atmosféru dnešního evangelia. Ježíš si byl vědom, že už nadešla Jeho hodina odejít. Vždy věděl, že přišel na tento svět, aby naplnil Otcovu vůli, ale teď je to tady. Jsou to pro Něho poslední chvíle s Jeho učedníky. Tyto tři roky tolikrát mluvil k davům. Z vrchu, z loďky, mezi lidmi. Uzdravoval, těšil, povzbuzoval, poučoval…
Ale teď udělá něco jiného. Nic neřekne, jen vstane od stolu a svlékne si oděv. Bere do rukou umyvadlo a myje svým nejdražším nohy. Zdá se nám, že na tom není nic zvláštního? To, co Ježíš udělal, byla práce, kterou dělali otroci. Nevybral si jen některé, ale nohy umyl všem. Jidášovi, který ho zradí, Petrovi, který mu horlivě vyznává, že ho miluje, ale už nad ránem ho třikrát zapře. Jak velká lekce Lásky!
Mohl jim o službě a Lásce pouze mluvit, ale On - Bůh, v poslední večer, který má možnost být se svými drahými, ve vědomí velikosti této chvíle, jim dává tu největší lekci. Miluj! Bez rozdílu. Ať ti je láska opětována nebo ne, i za cenu pokoření, v radosti či v strachu … MILUJ!
Plug and Pray: Pane, kolikrát čtu Tvá slova, poslouchám o Tobě a snažím se žít podle tvých příkazů. Ale dnes, toužím Ježíši, nechat si hluboko do srdce vrýt příklad Tvé Lásky. Já sám chci prožít to, jak s laskavostí v očích myješ moje nohy a zanecháváš mi tak svůj příklad. Uč mě, Pane, jak být Tvým věrným učedníkem. Uč mě milovat. Amen.
V akci: Vyber si dnes jednoho člověka, kterému "umyješ nohy". Určitě je v tvém okolí, rodině, na koleji někdo, kdo potřebuje laskavé pohlazení, odpuštění, rozhovor nebo jen prosté přijetí.
Bonus: Podle Kristova příkladu Youtube
Pavel Křivý

Ak Pán Jetiš umyl nohy Judášovi, před akým pokorením môžeš cúvnuť ty? (sv. Maximilián Mária Kolbe)

Na večeři u mě doma

Středa 12. 4. Evangelium: Mt 26, 14-25
Zamyšlení: V dnešním evangeliu Mistr vzkazuje: „Můj čas je blízko. U TEBE budu slavit velikonoční večeři se svými učedníky.“ To nám i dnes říká Ježíš. U mě, ale i u tebe (v mém i tvém srdci) chce slavit proměnu chleba a vína na Jeho tělo a krev. Chce slavit oběť, aby naše hříchy mohl překrýt svou obětí. Aby se na nás Bůh Otec mohl dívat skrze Ježíšovu oběť, skrze Jeho rány. I když jsme hříšní a mnohdy padáme, Bůh je ten, který na nás hledí, a to stále skrze Ježíše, pokud jej uznáme jako svého Pána. Ježíš říká: „U tebe chci slavit dnes velikonoční večeři. U tebe ať už dnes, či v neděli přicházíš ke mně do kostela. Chci ji slavit ve tvém srdci.“
Ježíš slaví svou velikonoční večeři každý den v různých částech světa. A přesto, že je to večeře, nevadí mu ani časné ráno ;-) I v hrstce lidí přicházejících přijmout Eucharistii jsou ti, kteří ho zradí. Jsem tam i já, který / která ho může zradit. Přesto se nám dává a nechává na nás, zda se rozhodneme být zrádcem. "Jsem to snad já, Mistře?" „Ty jsi to řekl / a“. Ježíš nechává na našem svědomí rozhodnout se pro Boha, či proti. „Ty jsi to řekl / a, ty ses rozhodl / la.“
Plug and Pray: „Pokrop mě yzopem a zase budu čistý; umyj mě a budu bělejší než sníh“, říká žalm 51. Já dnes říkám: Bože Otče, Pane nebe i země, pohleď na mě a ať při pohledu na mě vidíš rány Ježíše, svého jediného Syna. Ježíš je můj Pán a Spasitel, proto se na mě dívej jen přes jeho rány a oběť, a já budu bělejší než sníh. Amen.
V akci: Postava Jidáše je jakousi "skvrnkou", zesměšněním postavy apoštola v Bibli, protože nám dává dojem myslet si, že my jsme lepší než on. Je pro nás jednoduché rozdělit lidi na dobré a špatné. Dnes se proto pokusím hledět více na své srdce, jestli jsem dobrým apoštolem Ježíše tam, kde jsem. Budu se snažit hledět do srdcí druhých, abych našel v nich dobro, kterým jsou také apoštoly dobra ve světě, i když zrovna nemusí být věřící. Vždyť čím jsem já lepší než oni?
Bonus: Jeho ranami jsem uzdraven / uzdravena! YouTube
Pavel Křivý

„Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, který nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.“ (Iz 53, 4-5)

Dvojitá zrada

Úterý 11. 4. Evangelium: Jan 13, 21-33. 36-38
Zamyšlení: Ježíš dnes ohlásí, že bude zrazen. Představte si apoštoly při poslední večeři. V tom momentě se každý dívá na každého a ve svém nitru se ptají: "jsem to já?" Já se mám polepšit? Dnes se totéž ptá Ježíš nás, tam kde jsme. Kdo z nás zradí, jak zradí, proč …? Všichni máme slabosti, zrazujeme. Na zradu se podívejme očima Jidáše a očima Petra. První zrada se už dlouho chystá, plánovali ji přední Židé, čekali na spojence, který se našel mezi dvanácti. Jidáš se dobrovolně rozhodl, že Ježíše zradí. Podobně jako velekněžím ani Jidášovi se nezamlouval "takový" Mesiáš, a proto souhlasil, že za třicet stříbrných pomůže zajmout svého Učitele.
Druhá zrada byla neplánovaná. Petr ještě pár hodin před slovy, že Krista nezná, tvrdil, že za něj položí život. Situace nočního zatýkání, zmatek, strach z toho, co řeknou ostatní a na druhé straně přátelství mezi Petrem a Ježíšem, Petrova touha být při něm v těžkých chvílích. Bojuje sám v sobě a pro slabost zrazuje. Rozdíl mezi Petrem a Jidášem není ve zradě, ale v tom, jaká byla jejich reakce po uvědomění si svého činu. Jidáš se zhroutil a vzal si život, zapomněl na to, co ho Ježíš učil o své lásce a milosrdenství. Petr zaplakal nad svou slabostí, znal Ježíšovu dobrotu, vyznal, že Ježíš je Syn Boha a to, že má moc odpustit hříchy. Litoval a spolehl se na Ježíšovu lásku a moc odpuštění. I my zrazujeme někdy jako Jidáš, plánovaně. Do svého života nepouštíme Boha, nevyhovují nám taková "pravidla" a tváříme se, že můžeme žít bez Něho. Na první místo dáváme věci, lidi, peníze, úspěch… Také zrazujeme i neplánovaně jako Petr. Děláme dobré skutky, chodíme do kostela, modlíme se, ale jsou okamžiky, kdy "zapomínáme" na Boha a neznáme ho, protože se to v té situaci "nehodí" a prožíváme tentýž boj jako Petr. Uvědomujeme si však naši opakovanou zradu? Jak se zachováme my, jako Jidáš nebo jako Petr?
Plug and Pray: Ježíši, jsem tak slabý. Jak málo stačí, abych zapomněl, že Ty jsi mě vykoupil, že jsi můj přítel, že jsi stále u mě? Prosím tě o posílení víry v tvé milosrdenství, ať si jako Petr uvědomím a lituji, činím pokání a najdu novou radost pro Tvé následování. Amen.
V akci: Zrazuješ? Znáš své hříchy, viny a to, na čem ještě musíš pracovat, abys byl podobný Kristu? Asi ano. Připrav se dnes na svatou zpověď, najdi si chvíli pro svou duši, vypiš si své viny, olituj a udělej si předsevzetí, že budeš lepším.
Bonus: Milosrdní YouTube
Pavel Křivý

„Máš len jednu dušu. Ak ju zachráníš, zachráníš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.“ (sv. Don Bosco)

Dát to nejlepší

Pondělí 10. 4. Evangelium: Jan 12,1 - 11
Zamyšlení: Marie vzala drahý vzácný olej, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je vlastními vlasy… Tak moc chtěla uctít Ježíše… Chtěla mu dát to nejlepší, co má. Žádné zbytky. Věděla totiž, kdo je Ježíš. Věděla, s kým má "co do činění". Věděla, že ten, který přišel do jejich příbytku, je Boží Syn! Mesiáš, který vzkřísil jejího bratra Lazara…
Zkusme se i my zamyslet nad tím, co dáváme Bohu. (Dokážu si na modlitbu vyhradit nějaký čas, ještě než padnu únavou do postele?) A co dáváme druhým. (Když mě o něco poprosí rodiče, nezůstane při tom, že to jen obrblu? A co kamarádi / spolužáci? Jsem ochotný a laskavý?) Pokusme se ze sebe nedávat jen jakési "drobky". Funguje je to totiž docela jednoduše - čím víc dáš, tím víc dostaneš.
Plug and Pray: Pane, dnes Ti nabízím sebe, své ruce. Toužím po tom, abys skrze mne konal, abys mě udělal nástrojem ve svých rukou. Pomáhej mi vydat ze sebe jen to nejlepší, ke Tvé chvále a slávě, Pane. Amen.
V akci: Pokusím se dnes Bohu obětovat to nejlepší. Jak? No v první řadě, nemusí to být nic "extra hrdinského". A vlastně, možná je největším hrdinstvím přemoci sebe sama - udělat práci / úkol, do které se nám vůbec nechce, s láskou a s úsměvem a nabídnout to jako oběť Pánu.
Bonus: Pokud stále nevíš, s kým máš co do činění ☺ - Toto je můj Král! YouTube
Pavel Křivý

Dej Bohu to nejlepší

Zachráncem jsi, Pokoji můj!

Neděle 9. 4. Evangelium: Mt 26, 14 - 27, 66
Zamyšlení: Přichází Zachránce. Slavnostně vstupuje do Jeruzaléma, Král Izraele! Za několik hodin je tento Král označen za rouhače a je odsouzen k smrti. V současnosti bychom řekli - rychle nahoru, ještě rychleji dolů. Ježíš ale není žádná pop-star, jejíž sláva plápolá jako plamínek na svíčce. Ježíš je Vítěz nad smrtí, Ježíš je Láska, Ježíš je Vzkříšení a Život! Dnes vstupujeme do největšího tajemství našeho života - do Svatého týdne, ve kterém se setkáváme s vykoupením nás samých. Pokusme se zajít na hlubinu v tento týden, zkusme Bohu upřímně vyznat, že On je naším opravdovým Zachráncem.
Plug and Pray: Díky, Ježíši! Díky za Tvou krev, za Tvou oběť, kterou jsi mi dal věčný život! Díky, můj Zachránče! Amen.
V akci: Najdi si čas děkovat Bohu za záchranu svého života, životů svých bližních. Děkuj za každou věc, drobnost…
Bonus: Jsi můj Mistr! YouTube
Pavel Křivý

„Keď som začal byť vďačný za to, čo mám, zmenil sa mi celý život.” Willie Nelson

Jeden za všechny

Sobota 8. 4. Evangelium: Jan 11, 45-57
Zamyšlení: "Je pro vás lepší, jeden člověk zemřel za lid, a nezahyne celý národ." Úžasný plán, co říkáte? Obětuje se jen jeden a tím vykoupí národ, vykoupí všechny. Celkem fajn matematika a tato nerovnice je super řešením, vždyť se to vyplatí. Otec obětuje Syna a tak zachrání ostatní své děti. Ale pozor! Umíme si představit jak těžké je poslat své milované dítě na smrt? Dítě, které je naprosto dokonalé, čisté a my ho máme poslat, aby zemřelo za ostatní děti, hříšné, neposlušné, mnohokrát nepolepšitelné. Umíme si představit jaké to je, být obětovaným beránkem a nechat se dobrovolně urážet, ponižovat, nechat si plivat do tváře, bičovat a nakonec se nechat přibít na kříž? Asi si to jen velmi těžko dokážeme představit a velmi těžko bychom na něco takového přistoupili my sami. Ale je tu někdo, jsou hned dva, kteří to byli ochotni udělat. Je tu Bůh - Otec, který "tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří". A je tu Ježíš Kristus - Syn, který byl tak dokonale spojen se svým Otcem, že konal ve všem Jeho vůli. "Byl poslušný až k smrti, až k smrti na kříži". Dost silné, dost těžké, ale jak úžasně velké a dokonalé dílo. Dílo našeho Boha a Jeho Syna!!!
Plug and Pray: Pane, Ty mě tak velmi miluješ, že jsi obětoval svého milovaného Syna, aby splatil dluh za moje hříchy a svým zmrtvýchvstáním mi dal naději na věčný život. Miluješ mě i navzdory mým hříchům, mým chybám a pádům, navzdory mé nevěře a nedůvěře. Prosím Tě, Pane, dej mi milost více ti důvěřovat, dej, aby Tvá vůle byla mou vůlí a abych z lásky k Tobě byl schopen přinášet oběti, které budou součástí tvého spasitelského díla v životech jiných. Amen.
V akci: Zkus dnes alespoň v malém přinášet oběti. Může to být směrem k lidem, například si najdi čas a navštiv někoho blízkého, na kterého sis už dlouho nenašel čas, nebo někomu pomoz. Nebo se obětuj směrem k Bohu a zajdi na mši svatou. Může to být cokoliv, určitě na něco přijdeš ☺.
Bonus: Pokud máš chvilku, podívej se na tento krátký film o tom, kdy se otec rozhodne obětovat syna, aby zachránil ostatní. YouTube
Pavel Křivý

Kristova Láska k nám mu uľahčila kríž. Naša láska k Bohu nám urobí Kristov kríž znesiteľným. (sv. Ignác z Loyoly)

V modlitbě

Pátek 7. 4. Evangelium: Jan 10, 31 - 42
Zamyšlení: Dnes čteme o tom, jak zůstal Ježíš nepochopený od svých posluchačů. Jak mu dokonce chtěli ublížit. Zde se nás může dotknout věta "Byl nám podobný ve všem kromě hříchu". Zažil si chvíle neúspěchu, pocity zklamání, smutku možná až deprese.
Stáhl se na místo, kde Jan křtil. Kdoví, zda tehdy, v době svátků posvěcení chrámu byla v okolí Jeruzaléma jeho Matka. Možná bychom se mohli odvážit usuzovat, že nebyla, neboť se vydal za svým Otcem. Došel na to místo, kde od něj na vlastní uši slyšel "Jsi můj milovaný syn, mám v Tobě zalíbení!"
My lidé jsme emocionální bytosti. Ježíš nám v tomto kousku dává příklad jak bojovat s hořkostí. Vyhledat Boha, být s ním, stačí mlčky - v úryvku se ani nepíše, že by s ním Ježíš mluvil. Být s ním a připomenout si to hezké, co máme za sebou, připomenout si Jeho slova, že nás miluje a zůstane s námi až do konce světa.
Plug and Pray: Pane, obracím se k Tobě i ve chvílích, kdy je mi těžko, smutno. Kdesi v hloubce vím, že z pohledu věčnosti je všechno trápení chvilkové, ale přece je občas tak těžké. Děkuji za vše krásné, co jsem s Tebou mohl přežít. A prosím, abych ani v nejtěžších chvílích nezapomínal na Tebe. Amen.
V akci: Pokud dnes uvidím někoho, že je smutný/á, udělám palcem do vzduchu maličký křížek a předám ho/ji Bohu.
Bonus: YouTube
Pavel Křivý

Zachovávejte Jeho slova a budete mít věčný život

Čtvrtek 6. 4. Evangelium: Jan 8, 51-59
Zamyšlení: "Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky." Stručné, ale jasné. Jak málo nám stačí, abychom měli věčný život. Zachovat Ježíšova slova, uvěřit jim, pochopit je, žít je…
I přes tento zdánlivě jednoduchý výrok někdy nechápeme, co nám Ježíš chce říci. Židé v úryvku slyšeli jen slova, nezachytili jejich hloubku a podstatu, neviděli za tím Ježíšovy zázraky, jeho dosavadní působení. Více se soustředili na formu, na zákony, neotevřeli svá srdce, aby pochopili.
Jak jsem na tom já? Rád chytám za slovíčka? Jsem příliš pyšný na to, abych si přiznal chybu, když jsem přesvědčen jen o své pravdě? Nebo se umím vnitřně ztišit a poslouchat Boží hlas? "Ale slaví mě můj Otec… Ale já ho znám a jeho slovo zachovávám." Krásné na tom všem je, že Ježíš nemluví prázdná slova, ale sám je žije. Proto, pokud chceme zachovávat Ježíšova slova, podívejme se nejprve na Jeho život.
Plug and Pray: Pane, dej mi prosím chápavé a otevřené srdce. Toužím Tě poznávat opravdově, a tak budovat svůj vztah k Tobě. Toužím zachovávat Tvoje slova, rozumět jim a žít je. Prosím Tě, abych uměl / a rozeznat Tvůj hlas každý den. Amen.
V akci: Najdi si dnes čas, který věnuješ četbě Písma. Jeden z nejlepších způsobů jak poznávat Boha je číst Jeho slova. Proto se zkus soustředit zejména na kvalitu času, který věnuješ Bibli, i kdyby to mělo být jen 5 minut.
Bonus: Jsem závislý na Boží pomoci YouTube
Pavel Křivý

Ježíš nehovorí len prázdne slová, ale sám ich žije. Preto, ak chceme zachovávat Ježíšove slová, pozrime sa najprv na Jeho život.

Příspěvky zasílá Pavel Křivý.

Svoboda

Středa 5. 4. Evangelium: Jan 8, 31-42
Zamyšlení: "Jestliže zůstanete v mém slově … znáte pravdu a pravda vás osvobodí." (Jan 8,31-32). Stačí zůstat ve slově Boha a poznáme pravdu a budeme svobodní. Zní to jednoduše, avšak v praxi to není až tak snadné. Stejně jako Židé, můžeme reagovat, že my přece žijeme v demokracii, že máme "svobodu", že my můžeme všechno. Neboť po 1989 se nám změnil svět, přišel "západ" a my jsme se ho napili obrovskými doušky, počínaje individualismem, kariérismem až po konzum a "nové lepší hodnoty". Když se podívám na některé zákony a trendy ze západu, které obracejí naruby hodnoty v rodině, vztahy, zpochybňují a neváží si už ani lidského života … a na prvním místě je prý komfort jednotlivce, tak je to podle mě, taková svoboda na papíře. Cítíš se však ty skutečně svobodný, svobodný v tom, co si koupíš, co nosíš, co posloucháš, jaké máš názory, vybral sis je svobodně? Nebo tě stejně jako mnoho jiných z nás ovlivňují reklamy a masmédia, které "nejlépe ví", co je dobré, trendy, co je správné, co musíš mít, abys byl cool tady a teď a hned? A co tvé nitro, zamyslel ses, zda to, co křičí v tvé hrudi, je svobodné? Jsi sám sebou, je i tvá duše sebou a svobodná, nebo ji uzavíráš v pozlátku "papírové" svobody? Můžeme opravdu všechno a budeme svobodní? Ježíš nám dnes dává jednoduchou odpověď, cestou ke skutečné svobodě je přiznat si, že hříchy jsou největší, i když často možná nenápadné okovy, které nás poutají, a tím jsme otroky svých zvyků, slov, myšlenek, lidí a světonázorů kolem nás. Shodují se však s tím, čemu věříme, v čem nás logika nepustí, co naše nitro ví, že je správné? Je snazší to ignorovat. Nenaplní nás to však pokojem. Boží Syn nás už vysvobodil, rozhodnutí žít s Ním a podle Pravdy, je už na nás.
Plug and Pray: Drahý Ježíši, prosím dnes o moudrost, abych rozlišoval, co je správné, co se shoduje s tím, co chceš ode mě. Dej mi poznat Tvé slovo a aplikovat ho v denním životě, abych se stával skutečně svobodným, nelpěl na lidech nebo věcech a poslouchal Tvůj hlas. Amen.
V akci: Ježíš dnes říká, že dělá to, co viděl u Otce a i my děláme to, co vidíme u otce. Naše vzory - otcové, kamarádi, kolegové - ti všichni ovlivňují náš život. Je dokázáno, že pět lidí, se kterými trávíme nejvíce času, ovlivňuje to, jak smýšlíme, jaké máme názory, jak si vážíme sami sebe a jak (ne)vidíme svět. Kdo jsou ti tví, vedou tě k poznání Boha a sebe? Zamysli se dnes na tím, s kým jsi v kontaktu a zda jsou to ti správní lidé pro tvůj duchovní a osobní růst. A těm, kteří tě dobře doprovázejí, poděkuj ☺.
Bonus: Válka nebo pokoj? YouTube

„Zachovaj si vo všetkých veciach slobodu ducha. V ničom nedbaj na ľudské ohľady, ale zachovaj si ducha vnútorne slobodného, aby si stále mohlo robiť aj opak toho, čo druhí. Nenechaj sa zastaviť nijakou překážkou, aby si si ustrážil slobodu ducha.“ sv Ignác z Loyoly

Výstraha nevěřícím nebo příslib věřícím

Úterý 4. 4. Evangelium: Jan 8,21-30
Zamyšlení: Ježíš v tomto úryvku evangelia varuje nevěřící, že ne každý se dostane do Jeho království. Nenech se však odradit prvními slovy! Pokračuj a uvidíš, že hned na to dává příslib. Tobě. Tomu, kdo uvěří, že On Je. A ten příslib je velký: "Neumřeš ve svém hříchu." Nezemřeš. Budeš žít.
Je to On, kdo nám dává věčný život. On, který se od počátku za nic neskrýval. Nepředstíral, že je někým jiným. Na nikoho si nehrál. Učil lidi a dělal zázraky. Mluvil o svém - našem Otci i o tom, co nám nabízí, pokud ho budeme následovat. Bible je mimo jiné i příběhem lidí. Jejich trápení, proseb i Božích zaslíbeních. A co je nejhlavnější, jejich naplnění. (Stačí zalovit v paměti: Adamovi a Evě přislíbil Mesiáše. Sáře a Abrahamovi požehnal dítětem i ve vysokém věku. Vysvobodil Izrael a přivedl ho do zaslíbené země…)
Plug and Pray: Pane, ty víš, jak jsem slabý. Víš, jak často se nechám svést rychlostí života a lákadly světa. Odpoutávám se od Tebe, od života "shora". Ale teď, během postní doby, se Ti chci přiblížit. Věřím v Tebe. Vyznávám, že Ty jsi. Amen.
V akci: Jsem si jistý, že věříš tomu, že On je. Jinak bys přece nečetl(a) tato zamyšlení. Zkus si tedy dnes, když budeš procházet kolem kostela či kříže, vzpomenout na Ježíše. Pozdrav ho. Ze srdce. Pro ty odvážnější z vás mám ještě jednu výzvu - přežehnejte se přitom: "Kdokoli mě vyzná před lidmi, i já vyznám před svým Otcem, který je v nebesích." Mt 10, 32 (A navíc, můžete získat odpuštění jistých časných trestů ☺)
Bonus: Spolu s námi vyznej, že On je Pán. Webgarden

On svoje prislúbenia naplní. Nezbudni. Nezomrieš. Stačí uveriť, že On je.

Boží logika

Pondělí 4. 4. Evangelium: Jan 8,1-11
Zamyšlení: Ačkoliv je ještě brzy ráno, lid se už hrne k Ježíši. Co je tak brzy ráno nutí vstát z postele, překonat určitou cestu a jít za Ježíšem? I když to možná někteří neumí pojmenovat, něco je k němu táhne. Usedl a učil je. A tu dovedou ženu, přistiženou při cizoložství. Už ve Starém zákoně to byl velký hřích. A lidé čekají, co se stane, možná senzaci. Tato senzace je však jiného rázu. Ježíš neudělá nic. Pokračuje v učení a možná jeho jednání zasáhne lidi víc, než to co řekne. Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem." …A lidé odcházejí bez senzace. Když totiž poznám pravdu o sobě, nedokážu zvednout a hodit na někoho kámen. Odcházejí, protože v pokoře musí přiznat, že ani oni nejsou dokonalí, ani lepší, i když třeba nespáchali cizoložství. Neznáme osud ženy, nevíme kdo to je, a neví to ani Ježíš. A přesto ji nesoudí. Neříká, že to co udělala je dobré, ani s tím nesouhlasí. Ale dává pochopení. Vrací důstojnost, namísto kamenů, jí nabízí otevřenou náruč. Náruč, která se neptá, proč to udělala, jestli to už neudělá nikdy znovu. Co nabízí, je láska, skutečná láska. A loučí se s ní se slovy Jdi a už nehřeš. No konečně, jí řekl něco rozumného, řekli by farizeové. On jí však neříká, když tě znovu uvidím hřešit, tak si mě nepřej. Miluje ji a přijímá a slova, která jí říká, jí říká z lásky. Ví, že hřích ji dělá jen nešťastnou a nepřináší do jejího života nic dobrého, proto jí to říká. Neboť chce její dobro.
A co já? Dokážu se to naučit od Ježíše? Jak jinak by to vypadalo, kdybychom namísto odsuzování nabídli lásku. Jak jiné by to bylo, kdybych namísto souzení spolužáka, kterého nemá nikdo rád, se zamyslel nad tím, proč je takový protivný, jestli mu náhodou něco nechybí. Jaké jiné by to bylo, kdybych namísto souzení matky, jejíž dítě tak velmi pláče na celý autobus, raději se nabídl, že jí pomůžu při vystupování s kočárkem.
Plug and Pray: Ježíši, díky ti za to, že mě nesoudíš a přijímáš mě takového, jaký jsem. Prosím, nauč mě dívat se více na lidi tvýma očima, více je milovat a přijímat jako soudit. Chci být více jako Ty. Amen.
V akci: Pokud se mi dnes stane situace, že mi o někom napadne něco špatného, začnu ho posuzovat, zastavím tyto myšlenky a místo toho se zamyslím, proč jedná tak jak jedná a co mohu udělat, abych mu pomohl.
Bonus: ZRCADLO
Na malebném, výstředním, hlučném bazaru v jednom orientálním městě objevila bohatá americká turistka zvláštní zrcátko ve vzácném stříbrném rámu.
Cena však byla příliš vysoká, přehnaně vysoká. Během dlouhého smlouvání vychytralý majitel zákaznici tajnůstkářsky prozradil, že toto zrcadlo má kouzelnou moc.
Stačí se do něj podívat a ukazováčkem pravé ruky se jemně dotknout povrchu skla. Tehdy se prý spolu s tváří v zrcadle objeví nápis srozumitelný v každé řeči, který odhalí nejhlubší pravdu o zobrazené osobě.
Byla to jedinečná příležitost, překvapivé štěstí! To si přece nikdo nedá ujít! Vlastnit zrcadlo, "které říká pravdu o všem a o každém"! Výjimečný obchod! Američanka neodolala pokušení a ihned to vyzkoušela. Podívala se do zrcadla. Zrcadlo ji dokonale zobrazilo a, když se ho dotkla ukazováčkem, spatřila v jeho spodní části zářivý nápis v bezchybné angličtině: "Bohatá paní z Texasu s plnou peněženkou."
Hned bez debaty zaplatila a spěchala zrcadlo schovat do bezpečí. Důkladně ho zabalila, zajistila a pojistila a leteckou poštou poslala do Texasu. Přirozeně, bohatá dědička si byla jistá, že díky zázračnému zrcadlu přitáhne pozornost důležitých lidí ze svého města.
Zrcadlo se však pro ni stalo příčinou nekonečného trápení.
Ukázala ho svým přítelkyním. Nejprve se jim zdálo, že je to zábavná hračka. Při pohledu do něj se pošetile smály, ale slova v zrcadle byla neúprosná. "
Prádlo, které má na sobě, ukradla v supermarketu," ukázalo o první. "Je o jedenáct let starší, než tvrdí," o druhé. "Je plná závisti a všechny vás pomlouvá," o třetí.
Zaražené přítelkyně se rychle poroučely. Později se do zrcadla téměř nezúčastněně podíval i manžel této miliardářky a verdikt zněl: "Podvádí manželku." Spustila se strašná hádka a následovaly telefonáty právníkem.
Zprávy se samozřejmě šířily dál. Zanedlouho už nikdo nechodil do bohatého domu.
Zázračný suvenýr vytvořil kolem majitelky prázdno. Zklamaná a zkroušená, jednoduchá a bohatá Texasanka jednoho dne ze zlosti kouzelné zrcadlo rozbila.
Když se rozpadávalo na kousky, objevily se na střepech velká písmena, jakoby jeho závěť: "I ty, hloupá Texasanko, i ty máš strach z pravdy?!

Nesuď druhého, pokud jsi nechodil v jeho botách.

Paradox

Neděle 2. 4. Evangelium: Jan 11,1-41
Zamyšlení: Tento příběh je plný paradoxů. Podívejme se na ně. Začíná to: Tato nemoc není ke smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží syn. Potom sestry posílají pro Ježíše, ale Ježíš zůstává ještě 2 dny na místě, kde byl, až pak jde. Nespěchá, nejde hned. Dále jde do Judska, i tam ho chtěli ukamenovat. A konečně říká, že Lazar spí. Spí?! Nakonec tedy řekne: Lazar zemřel, ale kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ježíš se raduje, že zemřel, přičemž to byl jeho přítel. Ježíš přichází a Lazar je již čtyři dny v hrobě. A vzkřísí ho z mrtvých. Kolikrát je i náš život plný paradoxů? Kolikrát jsem smutný z věcí, které jsou již čtyři dny v hrobě? Kamarád má vážnou nemoc, rodiče se rozvádějí, přítelkyně mě opustila, nepřijali mě na vysokou školu, … Co mi Ježíš do toho může říct? Jak s tím souvisí tento příběh plný paradoxů? Ježíš v první řadě zaplakal. Lazar byl jeho přítel, Ježíš byl lidským a jeho srdcem hýbe vše, co se děje v mém životě. Bůh není kamenným Bohem. A i když se mi zdá, že Ježíše jsem už o něco prosil a on ještě zbývá dva dny na tom místě, kde byl, i když se mi zdá, že ten můj "Lazar" je už čtyři dny v hrobě. Není třeba zapomenout na konec příběhu.
Plug and Pray: Ježíši, chci ti dnes poděkovat za to, že si se mnou ve všem, co žiji, že ti moje bolest není lhostejná. Chci ti dnes odevzdat vše, v čem mám pocit, že nepřicházíš a už je pozdě. (Vyjmenuj) Amen.
V akci: Dnes když se mně nebo někomu kolem mě stane něco smutného, nebudu podléhat smutku, neupadnu do sebelítosti, ale pokusím se věřit Bohu, že ví, co dělá, i když mně to logiku nedává.
Bonus: Papež František o hříchu malověrnosti YouTube

A mrtvý vyšel z hrobu ...


Raději skutky než slova

Sobota 1. 4. Evangelium: Jan 7, 40-53
Zamyšlení: Pro Ježíše nastala v zástupu hádka. Na to, kým byl, co hlásal a jak mluvil, se názory různily. Kolik lidí, tolik chutí. Někomu se to líbilo a byl unesen, někdo zas pochyboval, jiní ho odsuzovali. Výše postaveným se to protivilo, vnucovali své názory ostatním. Ježíš měl asi fakt úžasný dar řeči, když z něj byli paf i sluhové velekněží a farizeů. A možná to nebylo ani o řeči, ale o tom, že co hlásal, to i žil.
Na tom se asi nic nezměnilo. I nyní vznikají střety názorů, konflikty a hádky kvůli Ježíšovi, kvůli Církvi. Setkáváme se s tím ať už doma, v partě kamarádů, v práci nebo ve škole, v médiích… Snaží se nás přesvědčit o tom, že Ježíš je dnes už nemoderní, jeho učení je příliš striktní, že dobro už prostě není v módě a někdy na to možná ani nemáme vhodný argument, abychom víru obhájili ať už před jinými, nebo sami před sebou. A někdy nás to i zamrzí. I Nikodém se ozval a i tak to obrátili proti němu. Neboť oni nehledali dobro. Jen si chtěli "kopnout". V tomto tedy asi platí: raději se nehádej, ale žij svědectví Lásky k Ježíši v každé situaci.
Plug and Pray: Pane, nechci se za každou cenu hádat. Pomoz mi, aby mé názory byly viditelné v mých skutcích, abych nemusel používat slova. Abych Tě miloval stále více i v těch, se kterými se v křesťanských názorech nesetkám. Amen.
V akci: Možná i dnes budeš mít příležitost zažít podobnou situaci, kdy Tě to bude táhnout říct si své. Zkus se v té chvíli raději krátkou střelnou modlitbou odevzdat do Božích rukou a poprosit o pokoru srdce, a pokud použít slova, tak jen s respektem a s láskou.
Bonus: Stačí jen trochu lásky YouTube

Stále ohlašujte evangelium. Pokud je to nutné, použijte i slova. (sv. František z Assisi)

Poznávání

Pátek 31. 3.Evangelium: Jan 7, 1-2. 10. 25-30
Zamyšlení: V dnešním evangeliu jsou Židé zmatení. Znali Ježíše jako moudrého muže z Nazareta, nedokázali si však představit, že by to byl "ten pravý Mesiáš". Znali ho, ale nepoznali v Něm Syna Boha. Ježíš toužil a touží i dnes, aby o Něm lidé věděli vše, aby Ho poznávali, aby byly Jeho přáteli. Poznávání Syna však předchází poznávání Otce. Poznávání dvou cizích lidí. Ten zajímavý pocit objevování něčeho nového, vlastností člověka, ke kterému nás něco přitahuje a ani nevíme co. Toužíme s ním být stále víc, dokážeme s ním mluvit hodiny, zajímáme se jeden o druhého, sdílíme starosti i radosti. Takto vzniká důvěra - úcta - vztah. Jak by se vám líbilo, kdybyste na setkání přišli jen vy, kdybyste mluvili jen vy a druhá strana se dívala ven oknem?
Náš Bůh nás dokonale zná, On však touží být poznáván, chce komunikovat. Dokonce se nám dvoří, přesně jak se muž dvoří ženě, vábí nás, chce mít s námi vztah, dává se bezpodmínečně celý. A co my? Odpovídáme na Jeho volání, věnujeme Mu čas, kdy On čeká na nás ve svatostánku a tolik nám chce toho říci, těší se, jak by nás vyslechl. Ale my nepřijdeme, mlčíme, odmítáme, ignorujeme, zapomínáme…? Nebo máme otevřené srdce a víme, že náš Otec je číslo 1 za každých okolností, proto je první za kým přijdeme, komu děkujeme, koho prosíme, s kým si povídáme?
Plug and Pray: Pane, jsem tady, přesně taková/ý jaká/ý jsem s tím dobrým i méně dobrým. Vidíš mé slabosti, mé silné stránky, má odmítnutí, i má přání. Jsi před mým srdcem a klepeš, šeptáš, ať ti otevřu. Jsem zde. Otevírám své srdce, mlčím… Vejdi a mluv, poslouchám. Drahý Ježíši, dobývej neustále mé srdce, dej mi sílu odolávat pokušení a vtiskni do mého nitra větší touhu po tobě, po poznávání Tvé velké Lásky ke mně. Amen.
V akci: Dnes si sedni v tichosti do kostela. První chvíle budeš mít plnou hlavu myšlenek, ale podívej se nahoru na kříž. Ježíš je tady, čeká tě. Padni dnes pod kříž, vylej mu své nitro, poděkuj, odpros, popros. A potom mlč, poslouchej, dovol Mu říci ti Jeho vyznání.
Bonus: : LoveLetter from God (pouze v angličtině) nebo písnička God knows you YouTube
YouTube
a něco v češtině YouTube
YouTube
YouTube

Boh Ťa pozná, Boh Ťa miluje. Iz 43,1-7

Věrnost

Čtvrtek 30. 3.Evangelium: Jan 5, 31 - 47
Zamyšlení: V dnešním úryvku dominuje slovo svědectví. Jako podstatné jméno se hned v úvodu vyskytuje sedmkrát, jako sloveso potom dvakrát. Zdá se tedy, že je to cosi podstatného. Při přemýšlení nad významem mi přišla na mysl slova od básníka Milana Rufuse, které mi jednou řekl můj zpovědník. "Jen věrnost člověka na svědka povýší."
Ježíš skrze Boží skutky přijímá svědectví od Otce, a zároveň svědčí o Otci, jehož jménem přišel. Chce, abychom ho následovali. Abychom byli jako On. Abychom na sebe nemuseli u Otce žalovat.
Svědectví v tomto smyslu po nás žádá zůstat věrní Ježíšovi. Evangelia nám ukazují, jak je to pro lidi těžké. Vždyť čím déle Boha poznáváme, zjišťujeme, že není podle našich představ, které se nám zpočátku mohly zdát tak ideální. Své by o tom mohli říct apoštolové, kterým určitě do představ nezapadala Ježíšova smrt. Naštěstí s tím dobrý Bůh počítá, a posílá nám svého Ducha Utěšitele, který nám připomíná vše, co nás Ježíš naučil.
Plug and Pray: Pane, jsem Tvůj. Ty víš o mně všechno, a přece mě miluješ. I když se snažím, vím, že bez tvé pomoci bych to sám nikam nedotáhl. Prosím, zachovej si mě ve své milosti, abych před světem vydával svědectví o Tobě. Amen.
V akci: Zamyslím se nad tím, čemu jsem v nedávné době byl věrný, vydával svědectví, čímž jsem žil. Jsem na to hrdý / á?
Bonus: Milan Rúfus - Věrnost
Jen věrnost. A nic víc?
Jakže? A nic méně!
Ne výběh poutníka do země zaslíbené.
Ne slovo, kroužící jak orel ve výši.
jen věrnost
člověka na svědka povýší.
Člověka na svědka a svědka na básníka.
Toho, co slyší, čím orloj času tiká.
Orloj času i orloj věčnosti.
Jen věrnost údělu.
I moře přemostí.

"Jen věrnost člověka na svědka povýší." Milan Rúfus

A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal…

Středa 29. 3.Evangelium: Jan 5,17-30
Zamyšlení: A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Tato poslední věta dnešního evangelia rezonuje ve mně asi nejvíce. Náš nebeský Otec, jediný oprávněný soudce svého stvoření, odevzdal všechen soud Synu. Proč potom tolik z nás znovu a znovu vyslovují nahlas i potichu lehkovážně "soudy", obvinění, urážky, pomluvy,…? Možná jsme si někdy na sto procent jisti svou pravdou a bohužel stává se, že naše "soudy" jsou spravedlivé, minimálně v těch lidských očích. Často však zapomínáme, že jedině Bůh - Otec je opravdu spravedlivý a zároveň i velmi milosrdný, On jediný nejlépe zná záměry a úmysly srdcí všech lidí a vidí do jejich jednání. Proto zkusme dnes nechat "spravedlnost" na Ježíše, který má právo rozhodnout ten nejdůležitější soud našeho života - soud o smrti a životě. Syn dělá přece jen to, co ho naučil Otec, a pokud máme jistotu, že Bůh Otec je dokonale milosrdný a spravedlivý, pak můžeme být klidní, protože máme toho nejlepšího soudce.
Dokonce Bůh ve své dobrotě zašel až tak daleko, že nám stačí jednoduše poslouchat Boží slovo a uvěřit Ježíšovým slovům, abychom získali věčný život. Ano, věčnost i mně přijde strašně daleko. Ale není! Život plyne opravdu velmi rychle a ani se nenaděješ, a další den zde už nemusíš být. Nechci zde nyní kreslit hrůzostrašné scénáře jako z hororového filmu, ale lidský život je skutečně velmi křehký, proto je třeba si ho vážit a myslet i na to, co bude potom, po smrti. Vždyť díky zaslíbení, které nám dal Syn, se smrti opravdu nemusíme bát, přece máme záruku věčného života - stačí jen naslouchat Božímu slovu a věřit Ježíši, On vyřeší všechny nepravosti tohoto světa - až na to přijde správný čas. Nechme soud na Něho a místo toho se snažme naslouchat Jeho tichému hlasu, který k nám mluví každý den a nenápadně nás vede po bezpečné cestě domů :-).
Plug and Pray: Bože, odpusť mi prosím všechna má křivá obvinění a soudy, která téměř dennodenně vyslovuji - když ne nahlas, tak ve svém srdci. Prosím Tě, pomoz mi uvědomit si, že i já jsem jen hříšný člověk, který často padá. A tolik milosrdenství se mi dostává každý den. Uč mě, prosím, být milosrdným k ostatním, trpělivým, vůči jejich možná někdy otravnému, někdy nevhodnému chování a neodsuzovat hned všechno jejich jednání, protože často ani netuším, s jakým úmyslem dělají to, co dělají. Naopak, prosím Tě, pomoz mi zaměřit se dnes na své skutky a soudy, které by mohly ostatní o mně vyslovit, ale nevyslovili, místo nich se mi často dostává pochopení a laskavé slovo. A prosím, posiluj mou víru v Tvoje slova, která jediná mě přivedou k věčnému životu. Amen.
V akci: Dnes se pokus udržet své myšlenky a svůj jazyk "na uzdě" a místo každé štiplavé poznámky, která ti napadne, zkus popřemýšlet nad dobrými vlastnostmi toho dotyčného a najít na něm něco, čím by ses mohl od něj ty inspirovat.
Bonus: Bůh je milostivý! YouTube

Na sklonku našeho života budeme souzeni z lásky. (sv. Jan z Kříže)

Chci být Tvým, Pane, potřebuji Tě!

Úterý 28. 3. Evangelium: Jan 5, 1-3. 5-16
Zamyšlení: Ježíš se dnes v evangeliu ptá nemocného, zda chce být zdravý. Ten je nemocný už třicet osm let, dost dlouhý čas na to, aby si na nemoc zvykl, aby přestal věřit v to, že se jednou uzdraví, že mu někdo pomůže. A když přijde Ježíš s dotazem, zda chce být zdráv, místo: Ano, chci!, slyší jen smutnou odpověď. My jsme také někdy jakoby ve své vatičce hříchů, komplexů, starostí, zacyklení do kruhu vlastních úvah a sebelítosti. Bez vnitřní naděje… Aniž jsme reagovali na každodenní otázku - Chceš být zdráv? Chceš být naplněn? Chceš…???
Plug and Pray: Otče, já chci! Chci Ti více věřit, chci se více spolehnout na Tebe, chci být více Tvým. Potřebuji Tě, Bože! Pomoz mi prosím být Tvým poslem, vyjít ze sebe a jít v radosti svědčit druhým o Tobě :-). Amen.
V akci: Dnes se pokusím v situaci, kdy se budu cítit bezmocně, smutně, bezvýchodně říci Bohu: Otče, já chci! Potřebuji Tě! Chci být Tvým / Tvou!
Bonus: Chci být s Tebou! YouTube

Choroby těla se dají léčit léky, ale jediným lékem na beznaděj je Láska. (sv. Matka Tereza z Kalkaty)

Věřit srdcem

Pondělí 27. 3. Evangelium: Jan 4, 43-54
Zamyšlení: Zkus si na okamžik představit takovou situaci: Jsi otec / matka a máš syna, který ti však umírá na zákeřnou nemoc. Jsi bezmocný (á), protože léky nezabírají. Nic nepomáhá. A najednou se doslechneš o člověku, o kterém lidé říkají, že je poslán od Boha a dokáže uzdravovat lidi. Jen tak, bez ničeho. Jen jediným slovem, jediným položením rukou na nemocného. Co uděláš? Asi to samé jako ten muž z evangelia - jdeš za ním a prosíš ho. "Pane, pojď, než mé dítě umře!" Potřebuješ Ježíšovu pomoc. A on? Stačilo by, aby šel s tebou, dotkl se ho a hned by se uzdravil. Víš, že to takto funguje, už jsi o tom slyšel. Ale on jen řekne: "Jdi, tvůj syn žije!"
Dost zarážející ne? Jakoby se Ježíšovi nechtělo jít s tebou. Jakoby se ho nechtěl dotknout. Ale je to přesně jinak… Chce se dotknout, ale především TVÉHO srdce. Chce ho zapálit vírou, že se stane tak, jak ON ti řekl. Ať by ti lidé kolem tvrdili cokoli jiného, pokud ti Ježíš dal slovo, že se něco stane, tak to On sám i splní. Kolikrát se nám stává, že pochybujeme, zda to vůbec Ježíš myslí vážně, jestli to opravdu bude tak či onak. Zda opravdu dělám práci, kterou dělat mám, a zmocňuje se nás strach, když nám diagnostikují nějakou nemoc.
A tehdy, jako bychom ani neměli uši. Neposloucháme to, co nám Ježíš říká, co nám všechno chce dát - tobě i mně. Ale ten muž z evangelia, ačkoli určitě cítil strach o své dítě, neprotestoval, nenamítal typickým slovem ALE …on uvěřil, že se stane, jak Ježíš řekl: "A ten člověk uvěřil Ježíšovu slovu a šel…" jaká úžasná víra, no ne? Nechtěl důkazy, nepotřeboval je. On skutečně věřil. Věřil jedinému Ježíšovu slovu, ačkoli ho před tím neznal. Je snadné věřit, když je život fajn, když se nám daří a jsme úspěšní, ale když přicházejí problémy, jako bychom na to zapomněli. Ježíš nás dnes chce svým Slovem naučit, abychom mu důvěřovali i v obtížných situacích, neboť právě tam se může ukázat Jeho moc .
Plug and Pray: Pane, odpusť mi, že často zapomínám na to, jak jsi velký. Chci Tě chválit a děkovat Ti za všechno, co mi dáváš. Předávám Ti dnes do rukou všechny své problémy, trápení a neklid a věřím, že Ty jsi Pánem i nad tím vším. Dej mi, Pane, větší víru. Amen.
V akci: Přečti si dnešní Slovo ještě jednou a zkus se zamyslet nad tím, s jakým problémem bojuješ. Může to být cokoliv: závislost, nemoc, špatná vlastnost, zlozvyk, apod. Pak vezmi kousek papíru a napiš to na něj - dej svému problému jméno a pokud chceš, aby ho Ježíš odstranil z tvého života, pros ho o to. A on z lásky k tobě vezme na sebe tvůj problém a vynese ho znovu na Golgotu :-)
Bonus: Svědectví Braňa Letka YouTube

Pokud se jako apoštol nemůžeš někam dostat svými skutky, určitě se tam dostaneš modlitbou, pokorou a důvěrou v Boha. sv. Vincenc Pallotti

Proč?

Neděle 26. 3. Evangelium:
Zamyšlení: Někdy se stává, že se nám v životě stane cosi nečekaného. Vážně onemocníme. Kamarád měl těžkou nehodu. Rodina čelí krizi… A často se (hlavně Boha) ptáme tak "jednoduchou" otázkou: "Proč?" Proč jsi to dopustil? Proč musíme takto trpět? Ptáme se, zda jsme nějak neurazili Boha. Zda jsme se proti němu neprovinili, nebo ho čímsi nerozčilili… Ale hledat příčinu je v podstatě zbytečné. Prostě se to stává. Možná je třeba se na to jen podívat z jiného úhlu pohledu.
Dnešní evangelium nám dává naději. Naději, že to bude jiné. Naději, že vše může posloužit vyššímu dobru - zjevit Jeho slávu a milosrdenství a přivést k Bohu další (zatím) bloudící. Ano, často je nám těžko a zápasíme s tím, abychom to vůbec dokázali přijmout. Ale věř mi, i když to teď možná nevidíš, vylévá se hodně požehnání. Pro tebe, tvé drahé, pro ty, co to potřebují. Jen věř.
Plug and Pray: Pane, pomoz mi přijímat těžké věci. Tvou vůli, hlavně pokud je jiná než ta moje. Panno Maria, do Tvých mateřských rukou dnes svěřuji vše, co mě trápí. Vím, že ty máš vždy speciální pochopení pro své děti. Věřím, že spolu se mnou klečíš na kolenou a prosíš svého Syna. Děkuji Ti. Amen.
V akci: Dnes budu myslet na druhé. Obdaruji někoho, kdo právě prochází nelehkým obdobím, trpí. Možná stačí úplná maličkost - růže (z krepového papíru), sáček bonbónů či společně strávený čas…
Bonus: Buď vůle Tvá! YouTube

Bůh vyslyší toho, kdo ho ctí a plní Jeho vůli. Jan 9,31

Neplánovaně plánovat s Bohem

Sobota 25. 3. Evangelium: Lk 1, 26 - 38
Zamyšlení: Večer, jdeš spát a ještě si zkontroluješ plán na zítra. Ráno běžíš do školy či práce, pak pracovní oběd, odpoledne jednání, vyzvednout děti ze školy či školky, nákup, navařit večeři, dát vyprat, vyžehlit tu velkou kopu od minula, připravit projekt na zítra atd. Tak to jde den co den, pořád dokola, i když s malými obměnami. Bez plánování by to určitě nešlo, a tak stále plánujeme život, práci, dovolenou, a kdyby se dalo, tak naplánujeme i počasí. Žijeme v neustálém plánování, protože kdo neumí plánovat, nebude úspěšný, nestihne všechno vidět, slyšet, sledovat, či zažít a bude zkrácen, protože nestihl to, co mu dnešní svět naplánoval.
Neumíme si najít čas na Boha, jen tak si odpočinout v Jeho stínu, či poshovit v Jeho nekonečné Lásce. A tady přichází Maria, jednoduchá mladá žena, bez přeplněného diáře, raduje se z každého okamžiku. Otevírá srdce Božímu volání, které přichází prostřednictvím anděla. Přijímá výzvu stát se matkou Božího syna a vzdává se svých plánů. Neplánovaně plánuje s Bohem - neví sice, co ji čeká, ale její důvěra je velká. Stává se služebnicí Nejvyššího, aniž to měla naplánované ve svém diáři.
Plug and Pray: Pane, dej, abych Ti dokázal předat svůj čas, který jsi mi Ty dal jako velký dar. Pomoz mi, abych jím neplýtval a využíval ho rozumně. Ať je vždy v mém plánu i čas s Tebou, ať mám otevřené srdce pro neplánované plánování s Tebou. Amen.
V akci: Dnes si poznačím do svého diáře 30 minut s Otcem, ať už ho strávím modlitbou, tichým rozhovorem, nebo jen tak poshověním v Jeho náruči. Dovolím Bohu měnit můj plán, protože on ví, co je pro mě to nejlepší.
Bonus: Čas je dar. YouTube

Neumíme si najít čas pro Boha, jen tak si oddychnout v Jeho stínu, či poshovět v Jeho nekonečné lásce. Buďme Jeho služebníky bez toho, abychom to měli naplánované v diářil.

Poslouchej!

Evangelium: Mk 12,28b - 34
Zamyšlení: Bůh jde ve své lásce do krajnosti. Touží po tom, abychom ho milovali celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. A proč? Jsem si jistý, že proto, že právě tak miluje On! I vlasy na hlavě máme spočítány, pamatujete? A Bůh je Všemohoucí a Vševědoucí. On stvořil svět i principy, podle kterých funguje. Ví, že když mu dáme první místo v našem životě, to místo, které mu právem patří, vše ostatní už bude v pořádku.
Ježíš nás zve k lásce k druhým. Skrze Ducha nám ukazuje, jak můžeme milovat. Ano, i ty, kteří nám ublížili, nebyli k nám příjemní, ponížili nás … Je to sice mnohem náročnější cesta, ale o to víc zjevuje poselství skutečné lásky. Ježíš nás zve k tomu, abychom druhým zjevovali Jeho lásku. Lásku, jakou miluje Bůh. Lásku bezpodmínečnou a bezmeznou.
Plug and Pray: Pane, dej, abych dokázal milovat. Uč mě své Lásce. Dej mi sílu, abych ji dokázal zjevovat i ve chvílích, kdy to bude těžké. Nedovol, aby zvítězilo moje sobectví, ale abych se dokázal překonat a udělat další krok směrem k Tobě. Amen.
V akci: Zkusím dnes Lásku přenést do běžného života a zjevit ji druhým (i když se mi nebude velmi chtít) - doma můžu umýt nádobí nebo vynést smetí, spolužákovi trpělivě vysvětlit učivo…
Bonus: Shema Izrael Adonai Eloheinu Adonai Echad (Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, je jediný Pán.) YouTube

... ale nejvějtší je láska.

Zbourej zeď rozdělení

Čtvrtek 23. 3. Evangelium: Lk 11, 14-23
Zamyšlení: V tom úryvku z Písma můžeme najít několik upozornění. V prvním hovoří Ježíš o tom, že pokud je království vnitřně rozdělené, pustne. Království může symbolizovat několik věcí. Například rodinu, pokud je rozdělena, jestliže manželé nedrží spolu, pokud členové rodiny nedrží spolu, jsou rozděleni, stojí proti sobě, dávají prostor neodpuštění, nelásce, hněvu, zatrpklosti, nepochopení, nepřijetí, násilí a podobně jejich "království" pustne. Stejně například i my sami, naše nitro pokud je rozděleno a jednak věříme v Boha a chceme kráčet životem spolu s ním, ale na druhé straně se oddáváme hříšnému životu, mamonu a podobně, naše "vnitřní království" pustne, neboť jak je napsáno nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, protože buď jednoho bude nenávidět a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne (Mt 6,24). Ano Ježíš tím chtěl upozornit na to, že neosvobodil němého mocí, která je od Zlého, neboť to nemá "logiku", ale zároveň nás chce upozornit, abychom nesloužily dvěma pánům. Abychom byli věrný Bohu, nechali se vést Jím, Jemu důvěřovali a na Něj spoléhali a nedávali první místo v našem životě ničemu jinému.
Také říká, že pokud silný člověk hlídá svůj dvůr, je jeho majetek v bezpečí, ale pokud ho přepadne silnější, přemůže ho. Vztáhněte to tedy na příklad němého. Zlý měl nad jeho tělem (řečí) moc prostřednictvím zlého ducha. Ale když přišel Ježíš - Ten, který měl moc od Otce, od Toho, který je nekonečně mocný a tedy mocnější než sám Satan, němý mohl a také byl uzdraven, vysvobozen zpod moci Zlého. A tak máme úžasnou naději, že pokud je v našem životě něco co nás svazuje, co je silnější než my a přesahuje nás to, je tu Otec a On má moc a touhu osvobodit nás. Můžeme prosit Jeho, na Něj se spoléhat a očekávat vysvobození od Toho nejmocnějšího :-)
Plug and Pray: Pane, jen když budu žít v jednotě s Tebou a Tvou vůlí budu růst, budu zažívat Tvé království už zde na zemi. Prosím Tě ukaž mi, jaké zdi stojí mezi Tebou a mnou. Co mi brání následovat Tě, zcela Ti důvěřovat a nechat se Tebou vést. Co narušuje můj vztah s Tebou. Prosím Tě, pomoz mi odstranit ty zdi a osvoboď mě od všeho, co mě svazuje. Amen.
V akci: Zkus si dnes všímat, v čem můžeš jednat rozděleně. V čem jednáš "proti jednotě" v tvé rodině? V čem je tvé smýšlení rozděleno? V čem jednáš proti své víře a přesvědčení, proti Bohu? Můžeš také poprosit Ducha svatého, aby ti odhalil věci, ve kterých si "rozdělen". A ještě jedna věc, přemýšlej o svém životě, o věcech, proti nimž bojuješ, a nedaří se ti vyhrávat, a popros Boha, aby ti pomohl, aby vítězil On v tomto tvém boji, a aby přišel a přemohl to, co tě svazuje.
Bonus: Zbourej zeď rozdělení. "Dělej to, co dokážeš a modli se za to, co nedokážeš a Bůh dá, abys to dokázal."" sv. Augustin

Co dodržuješ ty?

Středa 22. 3. Evangelium: Mt 5, 17-19
Zamyšlení: Dnešní doba se nás pokouší přesvědčit o tom, že pohled na sebe a svět kolem si máme vytvořit podle sebe: "Vždyť je to takové příjemné…" - "No a co, vždyť i jiní to tak dělají, tak proč ne i ty? "- A podobně to je i s přístupem k víře: "Já Církev neuznávám. Ta je na nic, já věřím Bohu!" "Čekat se sexem do manželství? Vždyť nebudu přece kupovat zajíce v pytli!" Ježíš nám dnes jasně říká, že nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. A když ho nezrušil Ježíš, jakým právem ho rušíme my?
Plug and Pray: Pane Ježíši dej, abychom našli odvahu následovat tě i ve chvílích, které budou náročné, nepříjemné, abychom vytrvali a tak následovali tvůj příklad, který jsi nám zanechal. Amen.
V akci: Přemýšlej nad tím, zda jsou věci, které ohledně víry nedodržuješ jen proto, že ti nevyhovují a zkus je změnit.
Bonus: On vložil do nás kousek ze sebe. YouTube

„Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“ Mt 16,24

"Delete all"

Úterý 21. 3. Evangelium: Mt 18, 21-35
Zamyšlení: Jaký máte pocit, když vám odpustí manželka, že jste přišli pozdě domů a zapomněli na vaše výročí? Nebo máma, když jste jí míčem zničili záhony? Umíte si představit, že se vám odpustí všechno? Pro mě je to náročné … všechno? Úplně, že "delete all"? Ano, Bůh ano. Ten to dokonce může udělat, ale musíme před Něho přijít a prosit na kolenou, že potřebujeme odpuštění, že už nemůžeme žít v tom stavu a tíži. On skrze svou dokonalou Lásku milosrdně odpustí a zapomene. Očekává však od nás nejen to, že odprosíme, že budeme litovat, kát se a že budeme vděční, ale že uděláme více! Očekává, že budeme tu velikost jeho odpuštění ukazovat jiným lidem, že budeme odpouštět viny ostatních, jak nám i On odpustil ty naše. Ve víru života, je někdy těžké ale třeba zastavit se, pouvažovat nad tím, proč neumíme pokračovat v cestě, nemůžeme růst. Mnohdy je to právě odpuštění, co je "překážkou". Nicméně, naše pýcha a egoismus nás nutí hledat chybu v jiných a čekat na ostatní, než nás přijdou odprosit. Co když nepřijdou…? Budeme s tím žít my? Z vlastní zkušenosti vím, že je mnohem snazší vstát, podat ruku a odpustit, než se pak trápit a zatěžovat si srdce. Někdy ti "viníci" přijdou a my nejsme ochotni odpustit, podobně jako dnes sluha z evangelia. Uvědomme si, že v první řadě neodpustil kvůli tomu druhému, ale kvůli sobě samému. Z druhé strany, oč větší útěcha je, když odpustíme vinu nebo dluh někomu, kdo o to žádá?
Plug and Pray: Pane, někdy jsem příliš slabá, někdy příliš slepá, abych viděla, že jsem ublížila a neodprosila. A jak jsem pyšná, když si myslím, že jsem odpustila a není to skutečně tak. Jsou v mém okolí lidé, kteří neodpustili mně, nebo já jsem neodpustila jim…? Ježíši, ty jsi milosrdný a odpouštíš do krajnosti, ještě i na Golgotě v hodině smrti. Pane, dej mi sílu a pokoru, nauč mě odpouštět. Amen.
V akci: Zažili jste už pocit svobody a radosti, když se vám uleví a víte, že jste skutečně odpustili a můžete se posunout ve svém životě dál? Stojí za to! Podívejme se do svého srdce, je tam někdo, komu jsme neodpustili, nebo máme na něj těžké srdce? Zavolejte mu, pozvěte ho na kávu… Udělejte první krok!
Bonus: Když Bůh odpouští, vše napravuje :-) YouTube

Odpuštění je klíč ke svobodě...

Poslouchej!

Pondělí 20. 3. Evangelium: Mt 1,16.18-21.24
Zamyšlení: Josef se rozhoduje. Dozvídá se zprávu, která ho raní. Přemýšlí nad zákonem, jak se zachovat, přemýšlí jak snést takovou potupu. Přes svou vlastní pýchu nevidí Mariinu čistotu, ani Krista v jejím lůně. Ale Bůh vidí do jeho srdce a mluví k němu. Bůh se mu dává poznat, dává mu poznat svůj plán spásy a počítá s Josefem jako s důležitou osobou v tomto plánu. I nám je plán spásy jasný, ale i přesto se někdy zaměříme na sebe, na zákon a ne na Krista. Dovolme Bohu promluvit do našich životů, otevřeme mu srdce a učiňme tak, jak nám řekne!
Plug and Pray: Pane, v každých potížích se chci obracet na Tebe, poslouchat tvé slovo a podle něj i jednat. Ukaž mi cestu, cestu pravdy a života! Amen.
V akci: Dnes se zeptám Krista, kde mě chce mít, co chce, abych učinil. Zanechám všechny výmluvy, světské starosti a budu ho následovat! Otevřu se povolání, otevřu se činům a skutkům, ke kterým mě volá!
Bonus: Jen ta Boží cesta je ta nejlepší! YouTube

Bůh vidí do tvého srdce a mluví k tobě. Slyšíš ho?

Promluv s nemocným, bude uzdraven

Neděle 19. 3.Evangelium: Jan 4, 5-42
Zamyšlení: Kolik lidí denně potkáváme? 10, 20, 30…? Kolik z nich potřebuje naše povšimnutí, přijetí, pohlazení…? Dokážu alespoň jednoho člověka denně povzbudit, přijmout, pomoci mu a tak mu přinést do jeho života kousek lásky?
Ježíš se u studny setkává se Samaritánkou. Pro ni bylo překvapivé, že ji Ježíš oslovil, navzdory sporům mezi Židy a Samaritány. Pro Ježíše toto setkání nebylo ničím výjimečným, neboť Ježíš nerozlišoval lidi podle jejich národnosti, vzdělanosti, společenského postavení, výdělků… Pro Ježíše je důležitý každý z nás. Potkali jsme v životě člověka, který nás přijal i přes naše pády a slabosti? Pokud ano, tak se umíme vžít do osoby Samaritánky z evangelia, která i přes ne zrovna příkladný život pocítila přijetí a lásku. Kdo je důležitý pro nás? Je jím tak jako pro Ježíše každý člověk? Umím svou láskou měnit srdce a životy lidí? Možná si pod tím představuji velké věci, ale v našem každodenním životě stačí úsměv, nezištná pomoc, povzbudivé slovo, aby to tomu druhému přineslo pokoj, radost, pochopení. Takovýmito malými skutky lásky dokážeme bourat zdi nepřátelství, posuzování, pýchy a sobectví a měnit naše okolí k lepšímu. Pokud jsme zažili takové přijetí, buďme těmi, kteří budou takto přijímat další, kteří přijetí potřebují.
Plug and Pray: Pane Ježíši, Ty dáváš pít z nevyčerpatelného pramene živé vody. Dej, abychom toužili pít z tohoto pramene každý den. Ať toto posílení v nás přináší účinky blahodárné vody těm, kteří jsou žízní po tvé lásce. Amen.
V akci: Pokusme se dnes všimnout si lidí v našem okolí, kteří nám nejsou sympatičtí, se kterými se nám těžko studuje, pracuje, bydlí a buďme těmi, kteří udělají první krok ke změně vztahu k nim.
Bonus:Věřím, Pane, že jsi stále se mnou! YouTube

Při napomínání ať ti nikdy nechybí láska a trpělivost. Ať každý z tvého jednání a z tvých slov vidí, že hledáš dobro duší. sv. Don Bosco

Sobota 18. 3. Evangelium: Nechat se milovat bezpodmínečně
Zamyšlení: Pýcha a pád, jak se zpívá v jedné slovenské písničce. Žijeme si svůj život bezstarostně, daří se nám, začíná se nám dařit více a my makáme ještě usilovněji. Přinášíme velké oběti, věnujeme méně času Bohu, rodině, přátelům, blízkým a jdeme si jen za svým. Být úspěšný, oceňovaný, vysoce ohodnocený se nám stalo jakoby modlou, úplně se změnil náš hodnotový žebříček. Bůh už není na prvním místě, vlastně se vytratil z našeho života.
Najednou nastane zlom a tobě se přestane dařit, přátelé se od tebe odvrátí, projekt, který byl pro tebe důležitý, dostal kolega a zůstal jsi sám. Už nejsi středem pozornosti, už nejsi ten, koho všichni poslouchají, i když vyprávíš trapný vtip.
Neklesej na duchu, vstaň a jdi, milosrdný Otec tě čeká, každý den tě vyhlíží, aby tě mohl obejmout a opět držet v náručí. On tě miluje bezpodmínečně, jen musíš chtít, být opět jeho synem.
Plug and Pray: Pane, dej, abych neklesal na duchu, když padnu, dej, abych vstal a vrátil se do Tvého domu, protože vím, že Ty mě miluješ bez podmínek. Amen.
V akci: Dnes budu projevovat milosrdenství já, svým blízkým, přátelům, ale i nepřátelům. Budu milovat bez podmínek, tak jak Bůh miluje nás.
Bonus: Milosrdný jako Otec… YouTube

Neklesej na duchu, vstaň a běž. Milosrdný Otec tě čeká, každý den vyhlíží, aby tě mohl obejmout a opět držet v náručí.

Pátek 17. 3. Evangelium: Bůh nových šancí
Zamyšlení: Podobenství o zlých vinařích známe asi všichni, a když to čteme, někdy se divíme, jak mohli být tak krutí. Podívejme se však ne na vinaře, ale na hospodáře. On investoval do přípravy vinice, měl tu odvahu ji pronajmout a svěřit ji do rukou cizím lidem, aby ji zvelebovali. Když však očekává úrodu, nastává zvrat a vinaři pozabíjejí jeho služebníky poprvé a pak zas a znovu a nakonec zabijí i jeho milovaného syna… Co byste udělali vy? Já bych reagovala podobně jako apoštolové. Dokonce bych se bála pronajímat vinici nadále někomu cizímu. Náš Hospodář však ví, že Jeho Syn musel zemřít, abychom my mohli žít ve věčnosti. Proto pronajímá vinici znovu, dává lidem novou příležitost, aby se mohli stát ještě lepšími, aby přinášeli úrodu a byly poctiví. Neváhá, pokračuje, neúnavně bojuje o naši duši, věří nám! To je úžasná zpráva. On velký Bůh a Stvořitel vesmíru, věří nám. Zapomíná na včerejšek a dnes začíná s námi znovu.
Plug and Pray: Pane, prosím Tě, dej mi sílu uvěřit ve svém nitru, že jsem Tvoje jedinečné milované stvoření a mám na to, být výborným nájemníkem vinice, být lepší dcera, manželka, matka nebo kamarádka. Dej mi sílu začít změnu svého života k lepšímu. Začnu v malých věcech, poctivou modlitbou každý den, nebo pomůžu sestře s úkoly, udělám dobrý skutek pro druhého. Amen.
V akci: Sedni si dnes na chvilku do kostela a jen poděkuj. Poděkuj Bohu, že jsi tam, kde jsi, za lidi kolem tebe. Bůh tě poslal na správné místo a ví, že zvládneš být ještě lepším v každém ohledu. Máš na to sílu, schopnosti a vše, co potřebuješ, aby si přinesl bohatou úrodu. Teď je to jen na tobě, kde začneš.
Bonus: Náš Bůh je Bůh nových šancí! Nikdo není podobný! YouTube

„Při každém východu slunce si pomysli, že tvůj život právě začíná.” Margaret Fishbacková-Powersová

Padající odrobinky

Čtvrtek 16. 3.Evangelium: Lk 16, 19 – 31
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.' Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.' (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.' Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.' Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'“
Zamyšlení: Zkusme se zamyslet nad jedním malým detailem v textu. Co dostalo jednoho do nebe a druhého do pekla? O jejich životech se autor zmiňuje jen okrajově. Jak se nad tím zamyslíme, můžeme dospět k této úvaze. Boháče dostalo na místo muk ne to, že byl bohatý, ale to, že se nedokázal podělit ani s odrobinkami, které nepotřeboval, a které padaly přes okraj jeho honosného stolu. Naopak chudák Lazar se dokázal podělit o to jediné, co měl, to byly jeho vředy a to ještě s těmi, co se mu nemohli nijak odvděčit, se psy. Co to pro nás může znamenat? Je možné, že někdo touží po našich „drobcích“, po našich dobrých vlastnostech, darech a talentech, které možná nedoceněné, nepovšimnuté padají z našeho stolu… Anebo to mohou být naše nemoci, zranění, které Bůh dokáže tajemně přetvořit na posilu pro nás samotných, či našich blízkých… Zkusme se na to podívat očima dona Bosca, který říká, že být svatým je vlastně lehké. A stejně mějme na mysli slova papeže Františka, který nás vyzývá všímat si lidí na periferii.
Plug and Pray: Pane, smiluj se. Otevři mi oči a pomoz, prosím, dělit se o vše, co jsem dostal od Tebe. Pomáhej mi překonávat lenost. Chci být svatý. Amen.
V akci: Dnes udělám tu nejmenší maličkost, která mi přijde na rozum. Například se přežehnám. Budu však přitom myslet na to, že to dělám z celé své svobody a jen a jen pro Pána Boha, protože jej mám rád.
Bonus: Maličkosti mají hodnotu. A mohou spustit něco velkého… ☺
YouTube

V čele a přesto vzadu

Středa 15. 3. Evangelium: Mt 20, 17-28
Zamyšlení: Asi před měsícem jsem seděla ve vlaku a na vedlejším sedadle si povídali dva mladí muži. Jeden se chlubil tomu druhému, jak si našel práci ve Vídni v nějakém hotelu a jak ho povýšili na lepší post. Mluvil o tom, jaké má bonusy, když jeho lidé vykonají práci dříve a jak je musí pro to honit. Ti lidé ho neměli rádi a jemu to bylo jedno. Jak sám řekl: "Já chci postupovat výše a oni nejsou moje rodina a ani kamarádi." A Ježíš nám říká dnes pravý opak: "Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, ať je vaším otrokem ..." služebníkem? Proč bych měl někomu sloužit? Vždyť pokud chci být úspěšný a mít dobrý plat, musím mít "široké lokty" a ne někomu posluhovat a pokud, tak jen nadřízeným. Tato soutěživost se nám nabízí ze všech stran. Určitě to také znáš: musíš být nejlepší ve škole, jinak nedostaneš stipendium, musíš být nejvýkonnější v práci, aby ses dostal výše, musíš se umět hlavně zbavit konkurence a prosadit se, jinak ... budeš stále v témže "květin&a acute;či" :-) . Jenže Ježíš od tebe žádá dnes něco víc. On chce, abys vyšel ven ze svého komfortu a sloužil všude tam, kam dnes půjdeš a všem, kteří to budou potřebovat. Chce, abys sloužil s láskou a do této služby vložil sebe samého. Alene proto, že ti to dnešní evangelium přikazuje, ale proto, aby si byl blíže k NĚMU: "Neboť Syn člověka nepřišel dát se obsluhovat, ale sloužit ..."
Plug and Pray: Pane, pomoz mi, abych byl vnímavější na pomoc druhým.Amen.
V akci: Ať se dnes nacházíš kdekoli, rozhlédni se kolem sebe a zkus pomoci někomu v tvém okolí. Možná maličkostí jako koupit bezdomovci jídlo, podat kolegovi kávu, čipomoci starší paní s nákupem. Může to být cokoliv, byť malé gesto lásky.
Bonus: Poslechni si svědectví Jakuba Krátkého, bubeníka Lamačských chval o službě a o její ovoci.
YouTube

…neboť jenom jeden je váš Učitel, vy všichni jste bratři

Úterý 14. 3.Evangelium: Mt 23,1-12
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: „Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, mají rádi pozdravy na ulicích, a když jim lidé říkají `mistře'. Vy však si nedávejte říkat `mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno `otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat `učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Zamyšlení: Ano, všichni je známe. Rádi sedávají v předních lavicích, zpívají na plné pecky a zbožně prožívají celou mši svatou. Dokonce možná i vedou modlitby v kostelích anebo mají na starosti biblickou hodinu. Když však přijde na lámání chleba a někdo v nouzi je požádá o pomoc a oni musí udělat něco navíc, vše, co doposud vysílali do okolí, se z nich jakoby vypařilo. Pokud jde o veřejně záslužný čin, nemají s pomocí velký problém. Ale jak mají pomoci někomu jen tak – ve skrytosti před zrakem Boha – to už jim moc „nevoní“ a hledají tisíc a jeden důvodů, proč nepohnout ani prstem a dále prožívají svou zdánlivou svatost. Jak sis teď pomyslel – farizejové dnešní doby, tak si myslíš správně. Ale zamyslel ses někdy nad tím, jestli se náhodou i ty nechováš pokrytecky, tak trochu farizejsky? Mnoho z nás má dokonce i nějaké to vedoucí postavení – ať už jako vedoucí společenství, setkání, sboru, růžencového společenství, projektu, oddělení ve firmě…, s čímž přichází nástraha farizejství i povyšování se nad ostatní. Samozřejmě je velmi dobré, že tito vedoucí existují, sám Ježíš nás vyzývá, abychom dělali všechno tak, jak nám řeknou jeho zástupci na zemi – ti přece mají Jeho osobní pověření. Ale jak vidíme, že oni sami se podle svého kázání nechovají, odpusťme jim s láskou, vždyť jsou to také jen lidé. Ba co víc, stáváme se dobrovolně jejich sluhy a tvoříme skutečné bratrské společenství lásky, ke kterému nás volá i náš jediný Vůdce a Učitel – Ježíš. Vždyť vedoucí postavení nás neprivileguje a neosvobozuje od služby druhým, právě naopak. Stáváme se živými obrazy evangelia, protože kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Nejlepší vzor nám dal samotný Boží Syn, když se ponížil a stal se člověkem. Celým svým bytím zde na zemi sloužil ostatním a Bůh jej nakonec po smrti oslavil mezi svými anděly. No a pro takový cíl se oplatí bojovat, ne?
Plug and Pray: Pane Ježíši, Rabbi, uč mě tvé lásce a pokoře. Ty jediný jsi měl právo dávat nám na ramena těžké břemena příkazů a nařízení, jak správně žít křesťanství. Ale ty jsi to neudělal. A přestože jedině tobě přísluší tituly Vůdce a Učitel. Nerozhodl ses pro „klasickou“ výuku formou teorie, ale mnohem raději jsi nám z lásky v pokoře dával CELÝ den, a tak jsi nám na sobě samém ukázal dokonalý návod, jak dosáhnout náš nejvyšší cíl – věčné společenství s Otcem v nebi. Prosím tě, Pane, pomoz mi nezapomínat, že i já jsem Boží dítě, které je součástí bratrského společenství, a to může fungovat jen tehdy, když si budeme navzájem v lásce sloužit. Amen
V akci: Dnes prokaž svou službu někomu, od koho bys právě ty čekal námahu, odměnu, pomoc. Může to být sourozenec, který ti jde stále na nervy nebo podřízený v práci, který rád zahálí. Možná bude tvou pomoc potřebovat někdo bez domova, spolužák, který je tak trochu outsiderem anebo nový člen tvého společenství. Někdy stačí jen úsměv a prohodit s člověkem pár slov, jindy je třeba přidat navíc i skutek milosrdenství. Ani nevíme, kolik lidí můžeme přivést k Bohu.
Bonus: Všichni jsme bratři a sestry.
YouTube

Otec a učitel!

Pondělí 13. 3. Evangelium: Lk 6, 36-38
Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“ Zamyšlení: Lukáš 6, 17 – 19 mluví o velkém počtu lidí, kteří se k němu tlačili, protože z něj šla velká síla. A právě tento moment Ježíš využívá, aby poukázal na to, od koho je tato síla. Ba co víc, Ježíš říká, že tuto sílu máme mít i my! Říká: „…buďte, jako je váš Otec!“ Ježíš nám přikazuje, abychom následovali našeho Otce a tím měli podíl na nebeském království! Kristus nás učí dívat se na člověka s láskou, abychom byli milosrdní, nesoudili, odpouštěli. Vždyť kolikrát byl k nám Bůh milosrdný? Kolikrát nám již odpustil? Kolikrát nás nesoudil, přestože mohl? Vždyť zadarmo jsme dostali a zadarmo máme dávat, a navíc nám Kristus zaručuje ještě hojnost odměny.
Plug and Pray: Pane, buď mi učitelem, vejdi do mého srdce a veď jej, uč jej Tvé lásce. Nauč mě být milosrdný, nesoudit a odpouštět vrchovatou mírou, jak jsi to již tolikrát učinil Ty mně. Amen
V akci: Je v mém životě někdo, ke komu jsem nebyl milosrdný? Koho jsem soudil nebo mu neodpustil? Jestli ano, napíši mu SMS nebo mu zavolám a řeknu mu, že mě to mrzí.
Bonus: Nebojím se překážek? YouTube

Milosrdné strdce otevírá nebe.

Můj osobní „Tábor” s Ježíšem

Neděle 12. 3. Evangelium: Mt 17, 1-9
Zamyšlení: Dnes nám chce Ježíš více odkrýt, kým je. Dnes nám sám Otec odkrývá, kým je pro Něho Ježíš a kým je Ježíš pro nás. Ježíš vyvádí své apoštoly na vysokou horu do samoty. „Tam se před nimi proměnil.“ Vybral si samotu. Můžeme být různými osobnostmi s různými vlastnostmi, více extroverti, jiní více introverti, ale každého z nás Ježíš volá na chvíli do samoty. Když za ním půjdeme, tehdy můžeme říci, stejně jako apoštolové: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Pane jsem rád / ráda, že mě voláš k sobě ráno, večer, či v průběhu dne. Pouze tam poznáme slova Otce: „Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení. Toho poslouchejte.“ Všichni máme potřebu zažívat krásu a dobro Boha v tomto světě. Ve světě, kde občas potřebujeme dosvědčovat, že patříme Ježíši (ne však pouze slovy a dodržováním pravidel). Kolik krásy potřebujeme zakusit, když zakoušíme pokušení, období beznaděje, těžkých situací, když nás opustí někdo velmi blízký? Kolik krásy potřebujeme zakusit, abychom věřili, že každý člověk, kterého potkáváme, je stvořen k Božímu obrazu a je Božím veledílem? Kolik Boží krásy potřebujeme zakusit, abychom se nebáli vyjít na horu Tábor za Ježíšem do samoty a překonat průměrnost a povrchnost v oblasti víry? Pouze pokud půjdeme za Ježíšem a najdeme si čas přijmout Jeho pozvání každý den, můžeme být schopni vidět i více než jen dojmy a pojmy křesťanské víry. Pouze tam můžeme zakusit krásu Boha. Vždyť ji tak potřebujeme! Krása Boha ale může vytrysknout v našich srdcích jen skrze naslouchání Bohu. Víra je naslouchání Bohu. Sám Otec dnes v evangeliu říká: „Poslouchejte ho.“ I apoštolové „padli na tvář a velmi se báli“. Poslouchejme však Ježíšova slova: „Vstaňte a nebojte se!“ Nebojme se zakoušet dobro Boha. Nebojme se důvěřovat Mu.
Vždyť jak dokážeme mít radostné srdce a srdce svobodné milovat, pokud nežijeme tuto krásu? Věřím, že Bůh je krásný. A dobrý! Věřím, i přes bolesti, které mi život přinesl. Přes těžké situace. Přes zkoušky. Chci i dnes vyjít na Tábor. Chci tam vycházet každý den.
Plug and Pray: Pane, chci být uvedený do Tvé přítomnosti. Pane, chci stát na půdě Tvé milosti. Každým krokem života chci přistupovat s úctou k Tobě, Pane. Padnu na tvář, když Tvá záře zasvítí kolem mne. Padnu i dnes na tvář v modlitbě. Chci Tě, Pane, poslouchat. Vždyť nikdo v nebi není jako Ty, nikdo na zemi Ti není rovný. Jsi Nejvyšší z nejvyšších. Skláním se, abych tě velebil. Amen. (Inspirované písní v bonusu)
V akci: Vyhraď si dnes speciální "Tábor", kam dnes půjdeš za Ježíšem připraven ho poslouchat. Všímej si, kdy a jak k Tobě Ježíš mluví.
Bonus: : Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá! YouTube

Děkuji svému Bohu vždycky, kdykoliv na tebe vzpomenu ve svých modlitbách. (Flm 1,4)

Jak milovat dokonale?

Sobota 11. 3. Evangelium: Mt 5, 43-48
Zamyšlení: "Buďte tedy dokonalí,…" V těchto slovech nebeský Otec vyjádřil Jeho největší touhu, sdílet s námi Jeho dokonalost. Asi se ti to zdá nemyslitelné. Hřích vstupuje do našeho života častěji, než jsme schopni si uvědomit. Jak od nás může očekávat dokonalost? Ne, on se nezmýlil, byl vševědoucí i tehdy, a věř, že i při těchto slovech věděl o každé tvé myšlence, slově a skutku, který vykonáš. Dokonce věděl, že budeš pohrdat tamtím člověkem, že se otočíš zády "nepříteli". On to věděl, ale ví i to, kolik lásky z tebe pramení. Nosíš v srdci hodně lidí a s láskou k nim přistupuješ. Právě za to tě velmi miluje. Ale zve tě k dokonalosti, a to tak, že z lásky neuděláš jen nádobu citů, ale hlavně nádobu rozhodnutí a vůle. Pravá láska nevychází ze srdce, které bije i tehdy, když si to neuvědomuješ. Vychází z mysli, která vyžaduje velkou námahu a sebezápor. Možná právě to je ta dokonalost, o níž mluvil Bůh. Jeho láska jde za hranice, přes které my nejsme schopni ani nakouknout. Jako kdyby s láskou musela jít ruku v ruce oběť. Nemusíme tomu rozumět, kdyby Bůh chtěl, dal by nám znát jeho záměr. Pro tento život, tady na zemi, nám stačí držet se Jeho příkazu: "Miluj…" (Mk 12, 30), ale až v tom věčném pochopíme, kolik dobra jsme naší láskou způsobili.
Plug and Pray: Pane, ty nejlépe znáš moje vztahy. Vidíš i to, co je mně skryté. Víš, jak moje slova hladí nebo naopak zraňují. Prosím tě o milost laskavých myšlenek, přátelských slov a obětavých skutků, abych každého mohl ve své mysli a srdci nazvat přítelem. Amen.
V akci: Zkus nyní na minutu zavřít oči a žehnat tvému ​​"nepříteli", abyste si k sobě našli cestu, která vás oba obohatí ve víře a lásce.
Bonus: Co je to láska? YouTube

Pravá láska nevychází ze srdce, které bije i tehdy, když si to neuvědomuješ. Vychází z mysli, která vyžaduje velkou námahu a sebezápor.

Smiř se rychle se svým protivníkem,
dokud si s ním na cestě

Pátek 10. 3. Evangelium: Mt 5, 20 - 26
Zamyšlení: Šla jsem na mši. Po cestě jsem potkala svého souseda. Stydlivě a hlavně rychle jsem pozdravila a přidala do kroku. K mému údivu mile odpověděl a pokračoval domů. Udělala jsem ještě pár kroků, div jsem nezačala běžet, když se ozvalo mé svědomí. Povzdechla jsem si, otočila se a doběhla ho.
"Promiňte, velmi mě mrzí ta škoda, kterou jsem vám způsobila," začala jsem nesměle. "Ále, to nic!" Mávl strýc rukou a usmál se pod vousy. "Opravdu jsem nechtěla…" pokračovala jsem. "Stává se. To nic, děvče! "
Zarazilo mě, že soused skoro vybuchl smíchem. Pár dní předtím jsem totiž jako velká frajerka sedla na motocykl a přesvědčovala jsem tatínka, že jsem nezapomněla jezdit a vše ovládám. Moje pýcha však předcházela pád. Jelikož mám zlozvyk do zatáčky přidávat plyn, nevytočila jsem řidítka a narazila jsem rovnou do sousedova pytle před domem. Kromě mých bolístek a poškrábané motorky mě bolela i otcova výchovná a škodolibé pohledy kolemjdoucích. Z místa činu jsem ale utekla a sousedovi jsem se neomluvila. "Když přinášíš dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a odejdi; nejprve se smiř se svým bratrem a až potom přijď a přines svůj dar…" k tomu nás vybízí dnešní evangelium. A opravdu, i mně se po odpuštění šlo na bohoslužbu lehčeji. Nebuď zbabělec a mudrlant jako já a přiznej si také svou chybu. ;-)
Plug and Pray: Pane, Ty jsi řekl, že svým hněvem zabíjíme bratry v našich srdcích. Říkáš, že slovem umíme zranit někdy více než políčkem. Pomoz nám více si uvědomovat váhu našich vět. Dej nám duchapřítomnost a sílu kousnout si do jazyka, když máme chuť soudit a častovat bližní jmény, které si jim Ty nedal. Neustále nám připomínej, že mluvit je sice stříbro, ale mlčeti zlato. Ty mluv skrze nás, použij nás a dej nám pocítit milost odpuštění. Vždyť Ty jsi největší učitel. Samo milosrdenství. Amen.
V akci: Zkus dnes odpustit tomu, kdo ti už dlouhodobě "jde na nervy". Na znamení, že se již nezlobíš, udělej pro tu osobu nějakou maličkost z lásky. Například vyzvedni nějakou jeho / její dobrou vlastnost. Vím, že to bývá někdy těžké, ale popros o pomoc sv. Jana Pavla II., který odpustil svému atentátníkovi, nebo sv. Marii Goretti, která na smrtelné posteli odpustila muži, který ji chtěl nejprve znásilnit a poté ji v hněvu pobodal.
Bonus: Když se milujeme navzájem… YouTube

Keď si odpustíme navzájom, Boh je v nás. A Jeho láska v nás dosahuje dokonalosť.

Boží dary

Čtvrtek 9. 3. Evangelium: Mt 7, 7-12
Zamyšlení: Ježíš nás vyzývá k hlubšímu vztahu k Bohu Otci, to by nebylo nic zvláštního, protože takovou výzvu nám zaslal už mnohokrát, ale teď nám říká, abychom mu plně důvěřovali. Dokonce až tak, že ho máme o všechno prosit, máme mu klepat na srdce, máme ho hledat a najdeme ho a zakončuje to krásným přirovnáním k lidským otcům.
Kolikrát se stalo, že jsme naštvali rodiče a prosili jsme je o odpuštění a druhý den nám dali snídani, udělali nám čaj, odvezli nás do školy, jako by se nic nestalo. Nestalo se, že bychom místo snídaně, dostali kameny. Místo svačiny slupky od brambor. Místo čaje špinavou vodu, nebo nám vzali boty, aby se nám do školy šlo hůř. Přesně to dělá i Bůh, ale lépe. Když si představíme, že naši rodiče se možná tváří, že zapomněli, ale občas si na to vzpomenou a "připomenou" nám naše hlouposti, možná už časem jen tak, ze žertu, tak si můžeme být jisti, že Bůh se k našim pokleskům již nevrátí. On totiž dokonale zapomněl. A když někdo, kdo nedokáže dokonale zapomenout, nám dává dobré věci, o co víc nám dává Ten, kdo nás miluje dokonale? Ježíš nás dnes zve o tom rozjímat.
Když prosíme, projevujeme svou závislost. Prosba nás dělá pokornými a navíc jí dáváme našemu Bohu možnost projevit se jako Otec. Takto poznáváme Jeho lásku k nám. Ve své prosbě se nemáme řídit egoismem, pýchou, lakomstvím ani závistí. Je třeba se však Pána při modlitbě ptát, zda to, oč prosíme, nám pomůže milovat ho více a lépe plnit Jeho vůli.
Plug and Pray: Pane, nauč mě pokorně prosit, přijmout tvou vůli a už nyní se radovat z darů, které máš pro mě připravené. Vždyť ty jsi můj Otec, který ví, co potřebuji. Amen.
V akci: Dnes si zkus najít speciální čas a řekni Bohu své prosby - jdi na mši sv., zavři se do svého pokoje … Pros za ty věci, které máš teď v srdci a pak se zkus na to podívat očima Otce, který tě miluje.
Bonus: Následující video je krásným důkazem toho, co řekl Ježíš: "Proste a dostanete." V tomto videu je příběh ženy, která v roce 2012 přišla do USA ze Súdánu. Byla těhotná a měla s sebou dvě děti. Její manžel zůstal v uprchlickém táboře a oba si už mysleli, že se nikdy neuvidí. S pomocí místních obyvatel, kteří jí pomohli s administrativou a žádostmi se jim podařilo po 3 letech manžela dostat do USA. Jaké bylo jejich vítání? Jaké to bylo vidět svého 3 letého syna poprvé? Podívejte se na toto video a pochopíte, jak se na této rodině splnila Kristova výzva. GodTube

Keď prosíme, prejavujeme svoju odkázanosť. Prosba nás robí pokornými a navyše ňou dáváme nášmu Bohu možnosť prejaviť sa ako Otec. Takto poznávame Jeho lásku k nám.

Zde je někdo větší…

Středa 8. 3. Evangelium: Lk 11, 29-32
Zamyšlení: V dnešním evangeliu čteme, jak Ježíš napomíná lidi, kteří ho přišli poslouchat. Žádali znamení, žádali zázrak. Něco, co by jim definitivně potvrdilo, že muž, který před nimi stojí je Mesiáš. Uzdravoval, kázal, vyháněl zlé duchy, dokonce křísil i z mrtvých. Žasli nad jeho moudrostí, přitahovalo je jeho kázání, ale stále jim to nestačilo. Co ještě víc chtěli vidět?
Když se královna ze Sáby uslyšela o Šalomounově moudrosti, vydala se spolu s doprovodem za ním, aby se přesvědčila. Překonala velkou dálku, a když poslouchala Šalomouna, uvěřila. A teď tu stojí někdo větší než Šalomoun. Když se v Ninive objevil Jonáš, který je nabádal k pokání, uvěřili. Činili pokání. A teď tu stojí někdo větší než Jonáš. Jak to, že Izraelité stále nevěřili? Stál před nimi přece Boží Syn!
Zdá se ti to povědomé? Možná bys dal "ruku do ohně" za to, že kdybys v těch dobách viděl to, co viděli oni, uvěřil bys. Ale, jak je to dnes? Bůh i ve tvém životě vykonal množství zázraků. Tolikrát tě vytáhl z "kaše", vlil naději a radost do tvého srdce, ukázal se ti tak jasně, že jsi přesně věděl, že to nebyla náhoda. A i přesto tak často pochybuješ a nevěříš…
Plug and Pray: Pane, jak slabá je moje víra. Vím, že jen díky Tvé milosti, mohu vnímat Tvou přítomnost v mé každodennosti. Posilňuj mě a daruj mi vnímavé srdce, které Tě bude hledat a nacházet, a tak porostu v Lásce a důvěře v Tebe. Toužím uvěřit! Amen.
V akci: Zkus si dnes v rámci své večerní modlitby napsat na kousek papíru události a ty součásti Tvého života, které byly a jsou důkazem Boží přítomnosti v něm. Nemusíš hledat jen něco výjimečného, určitě ho najdeš i v těch jednoduchých a každodenních darech
Bonus: Nemusíme hledat zázrak, jen otevřeme srdce a zkusme Ho více vnímat :-) YouTube

VĚŘÍM, Pane, pomoz mé nevěře!

Otče, Ty víš, co potřebuji

7. 3. Evangelium: Mt 6,7-15
Zamyšlení: Modlit se vlastními slovy je krásné. Máme pocit, že si s Bohem povídáme jako s důvěrným přítelem, řekneme mu vše, po čem toužíme a co nás trápí. Někdy ale možná máme pocit, že i když se za něco modlíme dlouho, odpověď nepřichází. Ježíš nám radí, abychom nemluvili hodně, ale důvěřovali. Chce od nás dětskou důvěru, vždyť proto nás naučil modlitbu, ve které můžeme našeho Boha oslovovat Otče. Tato modlitba má všechno. Chválíme v ní Boha, přijímáme Jeho vůli, prosíme o chléb a žádáme o odpuštění hříchů. A on i tak ví, co potřebujeme, dříve, než jsme ho prosili.
Plug and Pray: Otče, nechci mluvit hodně, vždyť ty víš, co potřebuji. Pochváleno buď Tvé jméno, přijímám Tvou vůli, Ty víš, co potřebuji, odpusť mi, když mám někdy problém tomu uvěřit. Amen.
V akci: Při modlitbě nebudu mluvit hodně.
Bonus: Toto praví o Modlitbě Páně Svatý otec František.
Radio Vaticana

Jen Láska...

6. 3. Evangelium: Mt 25,31-46
Zamyšlení: "Tehdy řekne král těm, co jsou po jeho pravici…" Kde stojíš Ty? Co řekne Tobě? Ježíš poukazuje, že na konci přijde a převezme moc a učiní spravedlivý soud. V té době už nebude záležet na tom, kolik majetku jsme si nashromáždili, ale kolik lásky jsme rozdali, neboť Láska sama přijde a bude nás soudit. Skutky lásky jsou tak malé v lidských očích, že dokonce ani ti "spravedliví" je nevidí. Někdy se nám zdá, že jde o "maličkost", ale Ježíš nás ujišťuje, že On je dokonalá Láska, která vidí do lidských srdcí a že ta Láska se projevuje v těch nejmenších každodenních skutcích.
Plug and Pray: Pane, ty jsi dokonalá Láska, otevři mi oči, abych viděl / a potřeby lidí kolem mě. Pomoz mi vkládat své srdce i do těch nejmenších skutků. Amen.
V akci: Dnes vykonám alespoň jeden malý skutek lásky vůči svému bližnímu.
Bonus: Kterou cestou půjdeš ty? Youtube.com

Láska neexistuje, lásku ještě
nikdo nikdy neviděl, jediné,
co můžeme vidět,
jsou skutky lásky

Nezapomeň na Toho, kdo tě miluje!

4. 3. 2017
Evangelium: Mt 4,1-11
Zamyšlení: Jsme pokušení. Bojujeme, padáme, vstáváme, milujeme, prostě jsme tady a pokušení nás také neobejde, protože neobešlo ani Ježíše. Je čas půstu, kdy máme možnost, jak i jiné dny trávit čas s Ním, s jediným, milujícím Bohem. Je to důležité, ale víš, proč je to důležité? Určitě ne pro Boha, On vůbec nepotřebuje naše modlitby, On je přece svatý i bez toho, ale potřebujeme tuto možnost my. Potřebujeme ji z několika důvodů a jeden z nich je ten, že čím více známe Pána, čím více jsme s Ním ve vztahu, čím více čteme Písmo a posloucháme, co nám chce říct, tím více jsme schopni odolávat pokušení a Zlému.
Všimli jste si, na čem se ďábel snažil chytit Ježíše, v jaké oblasti ho pokoušel? Na identitě. Na tom, kdo je. Řekl mu: "Pokud jsi Boží Syn…" Ďábel nás vždy pokouší na identitě. Padneme a hned nám našeptává, jací jsme hloupí, neschopní, jako něco nedokážeme, začneme často pochybovat o tom, že nás Taťka, Bůh miluje, pochybujeme, že nám bude věřit, když jsme znovu a znovu padli v téže věci. Ale to je lež, pokušení, to není pravda, co nám on našeptává! Protože On je tady, aby nás zvedal, aby nám říkal, že jsme krásní, úžasní, schopní, silní, stateční a že nám věří. Nicméně, na toto jsme schopni zapomenout, nebudujeme-li vztah s Bohem. Nežijme jen z chleba, z facebooku a z informací ze světa, žijme i z Božího slova a ze vztahu s Bohem a užívejme si, jak nás má rád a jak se o nás stará. Užívejme si dobrodružství s Ním.
Plug and Pray: Pane Ježíši, mnohokrát jsem padl a podlehl pokušení. Zapomněl jsem na čas s Tebou a tak jsem postupně zapomínal, kdo jsi Ty a jaký si, ale také kdo jsem a jak úžasně jsi mě stvořil. Bez Tebe nedokážu nic, odpusť mi všechno a vezmi všechno, co ničí můj vztah s Tebou a každou lež, které jsem uvěřil. Prosím, dej mi Ducha Svatého, ať mě naplní, ať je se mnou, naučí mě všechno a připomene všechno, co jsi řekl a co mi neustále říkáš. Amen.
V akci: Ve svobodě se zřekni dnes všeho špatného, čemu jsi uvěřil a lžím, kterým jsi o sobě uvěřil, odevzdej to Bohu a popros Ducha Svatého, aby tě naplnil a aby naplnil každé místo v Tvém srdci.
Bonus: On je naše síla! Youtube

Dnes lituji

Evangelium: Lk 5, 27-32
Zamyšlení: Ježíšovo vyznání "Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky, aby se obrátili" v nás během tohoto postního období rezonuje jaksi silněji. Většinou své hříchy, slabosti a prohřešky odkládáme na stranu, snažíme se na ně nemyslet, ignorujeme je. Zastavme se dnes na chvíli a zapřemýšlejme. Ve které oblasti nejvíce padáme? Který hřích opakujeme nejčastěji? Nezůstaňme ale pouze při rozmýšlení, jednejme! Nebojme se jako Lévi zanechat všechno a jít za Ježíšem.
Plug and Pray: Ježíši, odpusť nám naše každodenní prohřešky a prosíme Tě, nepřestávej nás volat, dokud neodpovíme na Tvé volání a nebudeme Tě bezpodmínečně následovat. Amen.
V akci: Dnes odolám pokušení, hřích odložím na zítra. Toto budu opakovat každý den.
Bonus: I když nás hřích přemáhá, Ježíš stále čeká.
Youtube

Dnešní půst

Evangelium: Mt 6,1-6. 16-18
Zamyšlení: "A když se postíte, nebuďte zamračení jako pokrytci." Kdy ses naposledy postil kromě dneška? Kdy jsi viděl naposledy někoho postit se a radovat se z toho? Zdá se, že dnešní svět se už zapomněl postit. Chceme všechno a hned. Přestáváme vidět smysl v tom, abychom dnes nejedli maso, abychom si odepřeli oblíbený seriál, abychom nešli do kina a dali peníze na něco jiného. A ještě to dělat potichu. "Ale když ty dáváš almužnu, ať neví tvá levice, co činí pravice." Když už něco dělám, ať o tom všichni vědí. Když mě bolí hlava, musím si přece postěžovat, když jsem přispěl bezdomovci, ať o tom lidé vědí. Lidé už na půst zapomněli. Protože půst něco stojí. Půst je dnes tak nepopulární slovo. Kdo se ještě na půst těší? Kdo má z něj dnes radost? Bůh tě dnes zve do tohoto půstu hledat, co ti v tomto půstu chce ukázat, poslouchat co ti chce říct. Možná je čas znovu objevit, čeho se týká půst pro tebe.
Plug and Pray: Pane, odevzdávám ti dnes celý nejbližší půst. Chci se skrze něj přiblížit k Tobě. Tak jako ty jsi vyšel na 40 dnů na poušť modlit se. Učiň mě citlivým na tvůj hlas, aby mě všechno, co budu v postní době dělat, přibližovalo k Tobě. Amen.
V akci: Budu dnes přemýšlet nad tím, co v mém životě nefunguje, co ode mne chce Bůh, abych tento půst změnil a naplánuji si, jak konkrétně budu plnit toto předsevzetí, řeknu o tom někomu, aby mě mohl podpořit.
Bonus: Papež František o půstu: http://sk.radiovaticana.va

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: ODPOČINEK V BOŽÍM NÁRUČÍ

8. neděle v mezidobí

Z dnešních čtení mám pocit, jakoby nám Církev dala chvíli na odpočinek v Božím náručí, čas na spočinutí a radování se z toho, že můžeme Bohu ve všem důvěřovat a zcela se na něj spolehnout. Dnes se nemusím za ničím honit, nic řešit, vyřizovat. Mám výsadu být jen tak s tím, "koho duše miluje" (Pís 3, 1).
Dopřej si dnes takovou chvíli. Pokud máš možnost, stáhni se někde do samoty (ideálně před svatostánek v kostele) a vnímej, jak se Bůh o tebe stará. Ať jsou ti v tom pomůckou dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše (49, 14-15) i z Matoušova evangelia (6, 24-34). Bůh se o tebe stará lépe než vlastní matka!
Je velmi užitečné strávit takto čas po předešlých nedělích, kdy nás Ježíšovo Kázání na hoře konfrontovalo s naším myšlením i jednáním, když odhalovalo naše slabosti a poukazovalo na ideál svatosti a dokonalosti. Možná jsme se cítili bezmocní a frustrovaní z vlastních selhání a nedostatků. Ale Bůh nám dnes jakoby ukazoval, že jsme na cestě, na kterou patří i pády i přehmaty, ale že nás nikdy nenechá samotné…
Proto zkus být dnes v Bohu jako dítě v matčině náručí. Představ si, jak se Bůh stará o vrabce a polní lilie, a uvěř, že mnohem více se stará o tebe. Jsi jeho milovaný či milovaná. (Potřebuješ důkaz? S velkou bolestí v srdci nechal zemřít svého Syna, abys ty mohl být vykoupen.)
Svět se před Postem vrhá do karnevalů a bujarých zábav. Rozumím tomu - vždyť pokud se postní doba vnímá jako čas omezování se či zříkání, protože tak je to zvykem, tak se ještě zabavme, protože příštích sedm týdnů bude chmurných, ponurých a smutných. Ale pokud postní dobu vnímáme jako přirozené pokračování pouti k dokonalosti, nepotřebujeme nějaké zvláštní zábavy - vždyť hříšník, který denně zažívá Boží odpuštění, má denně příležitost k radosti, neboť Bůh ho pozvedá z pádu. Může se každý den radovat jako ten, co získal bohatou kořist (Žl 119, 162b) - vždyť každý den je vysvobozen z otročení hříchu a přijímán za Boží dítě…
Jakou cestou půjdeš ty v této postní době? Budeš spočívat v Božím náručí, nesený jeho láskou, vyznávat své hříchy a s radostí i důvěrou přijímat jeho odpuštění? Nebo se budeš celou dobu úporně snažit o zachování nějakých předsevzetí, ale ke zpovědi půjdeš až na úplný závěr s pocitem, jak dobře jsi to zvládl? Nedej se zlákat na tuto cestu samospasení. Jdi ke zpovědi hned tento týden a každý den se snaž setrvávat v Bohu (i lítostí). A tak zažiješ, jak radostná může být postní doba, kterou svět nenávidí a pokládá za tmu.
K tomu jen jedno "pokud". To všechno, co jsem napsal, platí za předpokladu, že na prvním místě v tvém životě je hledání Božího království. Pokud to tak není, tak to rychle změň podřízením svého života Ježíši - modlitbou, pokáním a pak jednáním.

© 2008-2019 Římskokatolická farnost Lužice u Hodonína  ~  Správa stránek : Josef Molnár; Fotogalerie: Anna Balunová